VŠEOBECNÉ PODMIENKY SLUŽBY „PREDAJTE REMIXU

Všetky pojmy a z nich odvodené výrazy v týchto všeobecných podmienkach pre službu „Predajte Remixu“ sa budú používať a interpretovať v súlade s nasledujúcimi definíciami:

Všeobecné podmienky“ alebo  „Podmienky“ – tieto všeobecné podmienky pre službu „Predajte Remixu“.

„Spoločnosť a/alebo Remix znamená spoločnosť Remix Global EAD so sídlom v Sofia, PSČ 1407, Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie 6, Bulharsko,  zapísaná do Obchodného registra a Registra neziskových právnických osôb pod č. UIC 204052021, IČ podľa Zákona o DPH BG204052021, tel. číslo: +421233329977, adresa internetovej stránky: remixshop.com, adresa elektronickej pošty: sk@remixshop.com.

„Stránka“ – webové sídlo remixshop.com vrátane elektronického obchodu poskytované prostredníctvom tohto webového sídla.

„Predajca“ – fyzická osoba, ktorá nekoná pri predaji Tovaru Spoločnosti v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

“Kúpna zmluva“ –zmluva uzatvorená prostredníctvom tejto služby Predajte Remixu o predaji Tovaru Predajcom Spoločnosti podľa týchto Podmienok.  

„Tovar“ alebo „Produkty“ – vlastné použité odevy a/alebo doplnky, ktoré sú vo vlastníctve Predávajúceho, ktoré má Predajca záujem ponúknuť na predaj Spoločnosti prostredníctvom služby „Predajte Remixu“. 

      2. Všeobecné ustanovenia

„Predajte Remixu“ je služba, ktorú Spoločnosť poskytuje Predajcovi na svojej Stránke,  prostredníctvom ktorej môže Predajca poslať Spoločnosti Tovar na ohodnotenie a zaslanie návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ak Predajca príjme návrh Spoločnosti Predajca a Spoločnosť uzavrú Kúpnu zmluvu, podľa ktorej Predajca predá Spoločnosti príslušný Tovar a Spoločnosť mu zaplatí dohovorenú cenu. Tieto Podmienky pre službu „Predajte Remixu“ predstavujú neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy na predaj Tovaru, uzavretej medzi Predajcom a Spoločnosťou prostriedkami elektronickej komunikácie .

       3. Registrácia

Za účelom použitia služby „Predajte Remixu“ Predajca musí byť na Stránke zaregistrovaný. V prípade,  že Predajca nemá registráciu, zaregistruje sa podľa postupu, uvedeného v  III. oddielu Podmienok používania www.remixshop.com/sk, prístupného tu: https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=TC.

Predajca je povinný riadne uschovať a chrániť svoje prihlasovacie údaje ohľadom prístupu na Stránku a nesprístupňovať ich tretím osobám. Predajca prehlasuje, že berie na vedomie a zoznámil sa s tým, že za konanie uskutočnené z jeho profilu v interface Stránky je právne zodpovedný a že toto konanie môže vyvolať príslušné právne následky. Uvedené sa nevzťahuje na situácie, v ktorých je preukázané, že údaje  Predajcu boli použité treťou osobou protiprávnym konaním.

Prijatím týchto Podmienok sa Predajca a Spoločnosť zaväzujú, že všetky úkony, spojené s predajom a/alebo službou „Predajte Remixu“, sa budú vykonávať elektronickou formou prostredníctvom interface Stránky, a to vrátane uzatvárania Kúpnych zmlúv.

         4. Druhy Produktov a podmienky ich akceptácie Spoločnosťou

Podľa ustanovení týchto Podmienok Predajca je oprávnený Spoločnosti ponúknuť na predaj  Tovar niektorej zo  značiek uvedených na stránke Spoločnosti tu: https://sell.remixshop.com/sk/sell, a ktorý zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam:

 1. Tovar nemá žiadne viditeľné vady alebo stopy po používaní, to znamená:
 • škvrny alebo vyblednutú farbu;
 • diery v látke;
 • znečistenie v oblasti pod pazuchou;
 • opotrebovaný a/alebo tenší materiál;
 • poškodený zips;
 • materiál roztiahnutý v dôsledku nosenia;
 • odev zrazený v dôsledku nesprávneho prania;
 • nepríjemný zápach;
 • opotrebované držadlá, podšívka, pokazené zipsy alebo iné zapínanie (u kabeliek a tašiek);
 • poškodený materiál a škvrny alebo nepríjemný zápach (u kabeliek a tašiek);
 • opotrebovaný materiál, vložky a/alebo podrážky (u obuvi).
 1. Tovar nesmie byť:
 • šitý na objednávku alebo opravovaný;
 • vyrobený zo syntetických materiálov, ktoré by mohli vyvolať kožné alergie alebo podráždenie;
 • retro model odevu a doplnku, ktorý už nie je aktuálny;
 • opasok z umelého materiálu;
 • napodobenina niektorej vyššie uvedenej značky;
 • nesmie chýbať etiketa so zložením materiálu a spôsobom zaobchádzania s odevom.

S odoslaním Tovaru Predajca prehlasuje, že: 1) Predajca je skutočným vlastníkom Tovaru; 2) Predajca zákonne nadobudol vlastníctvo Tovaru; 3) Predajca zákonne dopravil Tovar na územie Európskej únie a Slovenskej republiky (ak je to použiteľné); 4) do momentu odoslania Tovaru, že Tovar je autentický a originálny vo vzťahu k deklarovanej značke (brandu). V prípade, že Predajca odoslal Spoločnosti Tovar, ktorý nezodpovedá vyššie uvedenému vyhláseniu, Predajca  zodpovedá Spoločnosti za akúkoľvek ujmu vyplývajúcu alebo súvisiacu s takýmto porušením. 

      5. Cena Tovaru

Cena, za ktorú je Spoločnosť ochotná odkúpiť Predajcom ponúknutý Tovar, je určená s ohľadom na jeho vzhľad, kvalitu a značku. Informácie o cenách, za ktoré môže Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar, Spoločnosť zverejní alebo inak poskytne Predajcovi prostredníctvom Stránky, po tom, čo Predajca poskytne informácie o kategórii, značke a podkategórii jednotlivých kusov Tovaru, ktoré si želá predať.

      6. Postup uzatvárania Zmluvy o poskytnutí služby „Predajte Remixu“ a o kúpe a predaji Produktov.

V prípade, ak má Predajca záujem o použitie služby „Predajte Remixu“, je povinný otvoriť si na Stránke záložku „Získajte ponuku“ a vyplniť formulár podľa uvedených inštrukcií.

Kliknutím na políčko „Dokončite predaj“ Predajca posiela Spoločnosti ponuku na predaj Tovaru a potvrdzuje súlad Tovaru s týmito Všeobecnými podmienkami.

Na Stránke uvedená cena zaväzuje Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar za tú istú cenu v prípade, že tento Tovar/Produkty, ktoré Spoločnosť obdrží, svojím vzhľadom, kvalitou a značkou zodpovedajú Podmienkam a obdrží ich do dvoch mesiacov odo dňa odoslania Tovaru/Produktov Spoločnosti.

Pred tým než Predajca odošle Spoločnosti ponuku na predaj Tovaru je povinný :

 • prezrieť si uvedené údaje a podľa svojho názoru ich redigovať;
 • zoznámiť sa s Podmienkami a potvrdiť to označením check boxu, zobrazeného nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • dať výslovný súhlas pre predbežné splnenie zmluvy skôr, než uplynie 14-denná lehota na právo odmietnutia, označením príslušnej značky, zobrazenej nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • zoznámiť sa s pravidlami (https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=CP ), podľa ktorých Spoločnosť spracúva jeho osobné údaje.

Po odoslaní návrhu na predaj Tovaru  Predajca odošle Spoločnosti Tovar podľa postupu, uvedenom v oddieli 7 „Odosielanie Tovaru na predaj Spoločnosti“. V prípade, že Spoločnosť neobdrží Tovar podľa oznámenia Predajcu do dvoch mesiacov, Spoločnosť má za to, že Predajca svoju ponuku na predaj Tovaru stiahol späť. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z ponuky na predaj Tovaru zaslanej prostredníctvom Stránky strácajú svoj účinok bez toho, že by niektorá strana bola dlžná odškodnenie druhej strane za nesplnenie. Každý Produkt odoslaný Predajcom sa hodnotí zvlášť, a keď je schválený, uzatvára sa osobitná Kúpna zmluva. Pre pohodlie Predajcu sa Produkty opísané v jednom elektronickom formulári spracúvajú súčasne.

Po obdržaní Tovaru od Predajcu (jedného alebo viacerých Produktov) Spoločnosť vykonáva službu prehliadky Tovaru. Hodnotí obdržaný Tovar – váži ho a porovnáva s opisom na elektronickom formulári, ktorý Predajca poslal. Ak sa potvrdí, že Predajcom poslaný Tovar zodpovedá Všeobecným podmienkam, Spoločnosť potvrdí akceptáciu Predajcovej ponuky na predaj Tovaru na jeho profile na Stránke. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením akceptácie ponuky v profile Predajcu na Stránke a odoslaním potvrdenia o uzavretí Kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu Predajcu Spoločnosťou. 

      7. Odoslanie Tovaru na predaj Spoločnosti

Predajca musí vložiť Tovar do Remix Bagu, vyplniť svoj dátum narodenia a objednať kuriéra nasledujúcim postupom na Stránke: kliknúť „Váš predaj“ >> „Objednajte kuriéra“. Dátum narodenia Predajcu sa požaduje výhradne pre daňové účely vzhľadom k povinnosti Spoločnosti zostaviť účtovnícke dokumenty v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v súvislosti so Kúpnou zmluvou medzi Spoločnosťou a Predajcom.

Predajca odosiela Tovar do skladu Spoločnosti na adresu: dedina Ravno Pole, obec Elin Pelin ul. Verila 34A.

Zaslanie Tovaru Spoločnosti je na náklady Spoločnosti.

Po príchode zásielky Spoločnosť potvrdí obdržanie zásielky Predávajúcemu elektronickou poštou. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie zásielky v dôsledku prepravy kuriérom alebo za zásielku dodanú kuriérom na inú adresu, Spoločnosť zodpovedá za nebezpečenstvo škody na Tovaru od momentu jeho prevzatia.

       8. Vrátenie neschváleného Tovaru Predajcovi

V prípade, že jeden alebo viaceré produkty, opísané vo formulári, nezodpovedajú týmto Všeobecným podmienkam, Spoločnosť pošle Predajcovi prostredníctvom elektronickej pošty v jeho profile na Stránke oznámenie, kde budú uvedené nepresnosti.

V tom istom oznámení, ktoré sa týka neschváleného Tovaru, budú Predajcovi v tejto súvislosti predložené dva návrhy:

 1. Na to, aby boli Predajcovi zaslané späť neschválené Produkty na náklady Predajcu,  je potrebné kliknúť na políčko „Požiadajte o službu Vrátenie“. Aktiváciou tohto tlačidla budú neschválené produkty odoslané na tú adresu Predajcu, ktorá bola na začiatku uvedená pre vyzdvihnutie Tovaru na predaj, do 14 dní odo dňa požiadania zásielkovou spoločnosťou SPS. Za vrátenie neschválených produktov zaplatí Používateľ 8.90 €, pričom táto čiastka môže byť odpočítaná z dlžnej ceny, z jeho virtuálnej peňaženky alebo priamo zaplatená online prostredníctvom kreditnej/debetnej karty. Spoločnosť je povinný vrátiť Tovar Predajcovi až po úhrade čiastky podľa predchádzajúcej vety.
 2. Aby neschválené Produkty boli zakúpené Spoločnosťou za cenu 0.01 € za kg. Predajca vyjadrí svoje rozhodnutie kliknutím na políčko „Predajte za 0.01 € /kg“, čím dáva svoj výslovný súhlas k predaju svojich Spoločnosťou neschválených Produktov kvôli ich nesúladu s Všeobecnými podmienkami Spoločnosti za cenu 0.01 € za kg. 

V prípade, že Spoločnosti bude doručený Tovar, pre ktorý nie je vyžiadaná ponuka na predaj  podľa týchto všeobecných podmienok, Spoločnosť je oprávnená ponúknuť Predajcovi spracovanie doručených Produktov podľa týchto Podmienok. V prípade odmietnutia, Spoločnosť bude považovať prijaté položky za neschválené a uplatní postup uvedený v bodoch 1 alebo 2 tejto časti Podmienok.

V prípade, že do piatich dní od odoslania oznámenia o nesúlade Produktov Predajca nepodnikne vyššie uvedené úkony na vrátenie alebo nevyjadrí svoj súhlas s ani jednou z dvoch možností, opísaných v bodoch 1. a 2., Spoločnosť vykúpi neschválené produkty za cenu 0.01 € /kg.

Neschválené Produkty, o ktorých tak rozhodne Spoločnosť, Spoločnosť postúpi na recykláciu tretej osobe. 

       9. Lehota a spôsob vyplatenia predajnej ceny

Predajná cena sa vypláca Predajcovi do 60 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy prostredníctvom vkladu do virtuálnej peňaženky Používateľa vo výške predajnej ceny, o čom Spoločnosť pošle Predajcovi potvrdenie prostredníctvom elektronickej schránky v rámci profilu na Stránke.

V súvislosti s podstatou a možnosťami použitia virtuálnej peňaženky platia ustanovenia oddielu XI. Všeobecných podmienok pre použitie www.remixshop.com/sk.

      10. Právo na odstúpenie

Predajca stráca svoje právo na odstúpenie dňom predania svojich Produktov Spoločnosti prostredníctvom zásielkovej služby, keď objednal službu „Predajte Remixu“. Dátum odoslania sa považuje za dátum započatia plnenia služby, ktorú Spoločnosť uskutočňuje prostredníctvom prijímania, hodnotenia a spracovania Produktov za účelom kúpy, k čomu dáva Predajca predbežne svoj informovaný súhlas v momente objednania služby.

       11. Zodpovednosť Spoločnosti za poškodenie Tovaru Predajcu

Spoločnosť zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Predajcovi v dôsledku poškodenia alebo zničenia Predajcom poslaného Tovaru po jeho obdržaní v sklade Spoločnosti.

V prípade, že v procese spracovania daného Predajcom poslaného Tovaru tento bude zničený alebo poškodený vinou Spoločnosti, vrátane vinou zamestnanca Spoločnosti skôr, než Tovar prešiel do vlastníctva Spoločnosti, predstaviteľ  Spoločnosti zo Zákazníckeho centra sa spojí s Predajcom v rámci 24 hodín od spomenutej udalosti, aby sa dohodli o odškodnení Predajcu. Po dohode príde Predajcovi oznámenie o obojstranne dohodnutej výške odškodnenia na jeho profil na Stránke.

       12. Odškodnenie za stratené, odcudzené alebo poškodené zásielky vinou kuriéra

Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na spoločnosť okamihom prevzatia Tovaru vo forme zásielky Spoločnosťou.

Spoločnosť nezodpovedá za úplne alebo čiastočne stratený alebo odcudzený Tovar vinou kuriéra, nielen za balíky s odevmi a doplnkami odoslanými Predajcom Spoločnosti, ale ani za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti alebo nečinnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou zo strany Používateľa Spoločnosti. 

Nezávisle na tom, že Spoločnosť nezodpovedá za vyššie opísané okolnosti, ak vznikne niektorá z nich, Spoločnosť pomôže Predajcovi vyplatením úhrady za podmienky, že Predajca do troch dní od oznámenia o pričinených škodách zo strany Spoločnosti výslovne o to prejaví svoj záujem.

Keď Spoločnosť zistí niektorú z vyššie opísaných okolností, do 24 hodín zašle do profilu Predajcu na Stránke oznámenie, ktorým sa Predajcovi stanovuje 7-denná lehota na odoslanie výslovného vyjadrenia k danej situácii a uplatňovaným nárokom elektronickou cestou na adresu Spoločnosti,  že si praje obdržať odškodnenie za pričinené škody. V prípade, že Predajca takéto vyjadrenie v určenej lehote Spoločnosti neodošle, Spoločnosť to považuje za vzdanie sa daného práva na odškodnenie za škody spôsobené zo strany kuriéra. 

Výška odškodnenia za úplne alebo čiastočne vinou kuriéra stratené balíky s Tovarom, tak ako aj za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou Tovaru od Predajcu Spoločnosti je 2,50 € na kg, ale nie viac, než 25 €. za jednu zásielku.

V prípade, že obsah zásielky je vinou kuriéra čiastočne stratený, odcudzený alebo poškodený, odškodnenie sa týka chýbajúcej alebo poškodenej časti zásielky.

Odškodnenie sa vypláca do 14 dní od obdržania výslovného požiadania Predajcu o  odškodnenie. Predajcovi bude odoslané oznámenie o odškodnení v deň jeho vyplatenia.  Všetky podmienky opísané v tomto bode sa týkajú iba Produktov, ktoré v okamihu udalosti ešte neprešli do vlastníctva Spoločnosti.

      13. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením 2016/679/EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov a so zrušením Nariadenia 95/46/ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Informácie o osobných údajoch, ktoré Spoločnosť spracúva a o podmienkach a spôsobe, ako môžu fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, uplatňovať svoje práva, môžete nájsť v Politike dôvernosti a cookies - https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=CP .

       14. Rozhodné právo. Riešenie sporov

Tieto Podmienky sa spravujú platným právom Slovenskej republiky. Akékoľvek otázky, neupravené v týchto Podmienkach, pokiaľ to umožňuje platné právo, podliehajú platnému zákonodarstvu Bulharskej republiky.

V prípade vzniknutia sporu Spoločnosť sa snaží vždy ho riešiť priateľsky a v prípade vyčerpania všetkých možností orgán pre alternatívne riešenie sporov. Predajca, pokiaľ je spotrebiteľom, je oprávnený sa obrátiť s prípadnou sťažnosťou aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Európska komisia poskytuje platformu na mimosúdne online riešenie sporov na stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr. Na tejto platforme nájdu Predávajúci, ktorí sú spotrebitelia zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktoré im môžu pri mimosúdnom riešení sporov poskytnúť podporu.

Ak sa nedosiahne súhlasu, každá zo strán môže predložiť spor k riešeniu  príslušnému súdu.

       15. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky platia na neurčitú dobu, kým nebudú zrušené alebo zmenené, okrem prípadov stanovených zákonom. V prípade zmien súčasných Všeobecných podmienok Spoločnosť zverejní aktualizované všeobecné podmienky prostredníctvom svojej oficiálnej Stránky.

Ak so zmenami Predajca nesúhlasí, môže Používateľ ukončiť svoju registráciu na stránke remixshop.com do jedného mesiaca od zverejnenia, a to bez udania dôvodu a bez zaplatenia kompenzácie alebo sankcie. V prípade, ak tak Predajca neurobí, budú sa naňho vzťahovať zmenené Všeobecné podmienky.

V prípade, že niektorá časť týchto Všeobecných podmienok bude vyhlásená za neplatnú, jej neplatnosť nevedie k neplatnosti ostatných ustanovení Všeobecných podmienok. Ustanovenie, ktoré bolo prehlásené za neplatné, bude nahradené príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.

Tieto Všeobecné podmienky boli zmenené a doplnené dňa 04.04.2023

 

Remix používa cookies

Spoločnosť Remix odporúča, aby ste súhlasili s používaním funkčných súborov cookie, ktoré slúžia na marketingové a analytické účely a sú poskytované nami a našimi marketingovými partnermi a analytikmi. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu a reklám a na analýzu návštev stránok - informácií, ktoré nám pomáhajú ukázať vám produkty, ktoré by ste chceli. Ak súhlasíte, potvrďte to kliknutím na tlačidlo „Áno, súhlasím“.

Ak chcete získať viac informácií, kliknite na „Chcem viac informácií“ alebo navštívte „Politika dôvernosti a cookies“. Svoje nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť, ak navštívite „Nastavenia cookies“ v dolnej časti stránky alebo kliknete tu

Chcem viac informácií
Urobte miesto na jeseň!
Urobte priestor pre svoje nové obľúbené úlovky tým, že nám pošlete svoje odevy a doplnky, ktoré sa Vám už nepáčia!
Získajte ponuku
×