VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU „PREDAJTE REMIXU“

1. Definície

Všetky pojmy a z nich odvodené výrazy v týchto všeobecných podmienkach pre službu „Predajte Remixu“ sa budú používať a vysvetľovať v súlade s následujúcimi definíciami:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY alebo PODMIENKY – tieto všeobecné podmienky pre službu „Predajte Remixu“.

SPOLOČNOSŤ - Remix Global EAD s centrálou a sídlom v Sofia, PSČ 1407,  Bul. Čierny vrch 51, Budova 1, poschodie  6., Bulharsko,  zapísaná do Obchodného registra a Registra neziskových právnických osôb pod č. UIC 204052021, IČ podľa Zákona o DPH BG204052021, tel. číslo: +421233329977, adresa internetovej stránky: remixshop.com, adresa elektronickej pošty: sk@remixshop.com.

STRÁNKA – elektronický obchod prístupný na internetovej stránke remixshop.com

POUŽÍVATEĽ – fyzická osoba, ktorá zodpovedá požiadavkám Zákona o ochrane používateľov,  a ktorá dosiahla veku 16 rokov, má bankový účet a prijala uvedené všeobecné podmienky.

KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA alebo iba PREDAJ – diaľkovo uzavretá zmluva o predaji tovaru Užívateľa Spoločnosti

TOVAR alebo PRODUKTY – Užívateľove vlastné použité odevy a/alebo doplnky, ohľadne ktorých si Užívateľ želá uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu so Spoločňosťou.

2. Všeobecné ustanovenia

„Predajte Remixu“ je služba, ktorú Spoločnosť poskytuje Používateľovi, a ktorá dáva Používateľovi právo poslať Spoločnosti Tovar. Spoločnosť Tovar príjme, ohodnotí a pošle Používateľovi návrh na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy. Ak Používateľ príjme Spoločnosťou ponúknutú cenu, Používateľ a Spoločnosť uzavrú kúpno-predajnú zmluvu, podľa ktorej Používateľ predá Spoločnosti príslušný Tovar a Spoločnosť mu zaplatí dohovorenú cenu. Tieto všeobecné ustanovenia pre službu „Predajte Remixu“ predstavujú neoddeliteľnú súčasť kúpno-predajnej zmluvy na Tovar, uzavretej Používateľom a Spoločnosťou elektronickou cestou.

3. Registrácia

Za účelom použitia služby „Predajte Remixu“ Používateľ musí byť na Stránke zaregistrovaný. V prípade,  že nemá registráciu, zaregistruje sa podľa postupu, uvedeného v X.oddieli Podmienok o použití www.remixshop.com, prístupného tu: https://remixshop.com/sk/site/policy-documents?type=TC.

Používateľ je povinný tajiť svoje údaje o registrácii a prístupu na Stránku a nepostupovať ich tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že berie na vedomie a zoznámil sa s tým, že za konanie uskutočnené z jeho profilu v interface Stránky je právne zodpovedný a že toto konanie vyvoláva príslušné právne následky, s výnimkou ustanovenia, že údaje  Používateľa sú použité treťou osobou nelegálnym spôsobom.

Prijatím týchto podmienok sa Používateľ a Spoločnosť dohodli, že všetky úkony, spojené s Predajom a/alebo službou „Predajte Remixu“, sa budú prevádzať elektronickou formou na interface Stránky. Kúpno-predajné zmluvy sa budú uzatvárať v elektronickej forme a podpisovať Používateľom prostredníctvom elektronického prehlásenia, rovnajúcemu sa vlastnoručnému podpisu v súlade s čl.13, odst.4. Zákona o elektronickom dokumente a elektronických potvrdzujúcich službách.

4. Druhy produktov a informácia

Podľa ustanovení týchto podmienok môže byť predaný Spoločnosť taký Tovar, ktorý  patrí k niektorej z prijatých značiek, uvedených na stránke Spoločnosti tu: https://sell.remixshop.com/sk/sell, a ktorý zodpovedá nižšie uvedeným podmienkam:

 1. Tovar nemá žiadne viditeľné kazy alebo stopy po používaní, to znamená:
 • škvrny alebo vyblednutú farbu;
 • diery v látke;
 • znečistenie v oblasti pod pazuchou;
 • opotrebovaný a/alebo tenší materiál;
 • poškodený zips;
 • materiál roztiahnutý v dôsledku nosenia;
 • odev zrazený v dôsledku nesprávneho prania;
 • nepríjemný zápach;
 • opotrebované držadlá, podšívka, pokazené zipsy alebo iné zapínanie (u kabeliek a tašiek);
 • poškodený materiál a škvrny alebo nepríjemný zápach (u kabeliek a tašiek);
 • opotrebovaný materiál, vložky a/alebo podrážky (u obuvi).
 1. Tovar nesmie byť:
 • šitý na objednávku alebo opravovaný;
 • vyrobený zo syntetických materiálov, ktoré by mohli vyvolať kožné alergie alebo podráždenie;
 • retro model odevu a doplnku, ktorý už nie je aktuálny;
 • opasok z umelého materiálu;
 • napodobenina niektorej vyššie uvedenej značky;
 • nesmie chýbať textilná etiketa so zložením materiálu a spôsobom zachádzania s odevom.

V súlade s požiadavkami bulharského zákonodarstva obuv, schválená Spoločnosťou k predaju, nebude predávaná na bulharskej internetovej stránke. Môže byť ponúkaná používateľom na internetových stránkach Spoločnosti v Grécku, Rumunsku, Maďarsku, Česku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku. V prípade potreby informácie o štatúte Vašeho predaja obuvi sa môžete obrátiť na Zákaznícke centrum na Spoločnosťou uvedené koordináty.

S odoslaním Tovaru Používateľ prehlasuje, že: 1) Používateľ je zákonným majiteľom Tovaru; 2) Používateľ zákonne nadobudol vlasníctvo Tovaru; 3) Používateľ zákonne dopravil Tovar na územie Európskej únie a Slovenskej republiky (ak je to použiteľné); 4) pokiaľ je to Používateľovi známe do momentu odoslania Tovaru, že Tovar je autentický a originálny. V prípade ustanovenia, že Používateľ odoslal Spoločnosti Tovar, ktorý nezodpovedá prehláseniu, Používateľ  bude dlžný Spoločnosti odškodnenie za všetky újmy, vyplývajúce alebo súvisiace s porušením. 

5. Cena Tovaru

Cena, za ktorú Spoločnosť zakúpi Používateľom poslaný Tovar, je predbežne určená s ohľadom na jeho vzhľad, kvalitu a značku. Informácie o cenách, za ktoré môže Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar, budú ukázané na Stránke, keď Používateľ uvedie informácie o kategórii, značke a podkategórii jednotlivých kusov Tovaru, ktoré si želá predať.

6. Postup uzatvárania zmluvy na diaľku o použití služby „Predajte Remixu“ a o kúpe a predaji Produktov.

Za účelom použitia služby „Predajte Remixu“ musí Použivateľ vyjadriť záujem o použitie tejto služby otvorením záložky „Predajte Remixu“ na Stránke a vyplniť formulár, ktorý sa tam nachádza. Uvedie v ňom informácie o každom jednotlivom Produktu, ktorý si praje predať Spoločnosti. Bezprostredne po vyplnení elektronického formulára bude Používateľovi ukázaná príslušná cena za jednotlivé Produkty, tak ako aj celková suma, ktorú by Spoločnosť pri predaji zaplatila za všetky produkty.

Kliknutím na políčko „Dokončite predaj“ Používateľ posiela ponuku na predaj Produktov Spoločnosti a potvrdením o súlade produktov s týmito všeobecnými podmienkami Spoločnosť prijíma ponuku Používateľa.

Na Stránke uvedená cena zaväzuje Spoločnosť zakúpiť príslušný Tovar za tú istú cenu v prípade, že tento Tovar/Produkty, ktoré Spoločnosť obdrží, svojím vzhľadom, kvalitou a značkou zodpovedajú Podmienkam a obdrží ich do dvoch mesiacov odo dňa odoslania Tovaru/Produktov Spoločnosti.

Skôr než ukončí objednávku Používateľ musí:

 • prezrieť si uvedené údaje a podľa svojho názoru ich redigovať;
 • zoznámiť sa s Podmienkami a potvrdiť to označením príslušnej značky, zobrazenej nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • dať výslovný súhlas pre predbežné splnenie zmluvy skôr, než uplynie 14-denná lehota na právo odmietnutia, označením príslušnej značky, zobrazenej nad tlačidlom „Dokončite predaj“;
 • zoznámiť sa s pravidlami, podľa ktorých Spoločnosť spracúva jeho osobné údaje.

Po ukončení objednávky Používateľ odošle Spoločnosti Tovar podľa postupu, uvedenom v oddieli

„Odosielanie Tovaru na predaj Spoločnosti“. V prípade, že Spoločnosť neobdrží Tovar podľa oznámenia Používateľa do dvoch mesiacov, Spoločnosť prijíma, že Používateľ sa zriekol svojej ponuky na predaj. Všetky  práva a povinnosti vyplývajúce z objednanej služby strácajú svoj účinok bez toho, že by niektorá strana bola dlžná odškodnenie druhej strane za nesplnenie. Každý Produkt odoslaný Používateľom sa hodnotí zvlášť, a keď je schválený, uzatvára sa osobitná kúpno-predajná zmluva.  Pre pohodlie Používateľa sa produkty opísané v jednom elektronickom  formulári sa spracúvajú súčasne.

Po obdržaní Tovaru od Používateľa (jednoho alebo viacerých Produktov) Spoločnosť vykonáva službu prehliadky Tovaru. Hodnotí obdržaný tovar – váži ho a porovnáva s opisom na elektronickom formulári, ktorý Používateľ poslal. Ak sa potvrdí , že Používateľom poslaný Tovar zodpovedá Všeobecným podmienkam, do troch dní Spoločnosť potvrdí príjem Používateľovej ponuky na predaj Tovaru na jeho profile na Stránke. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú po obdržaní potvrdenia od Používateľa. Potvrdenie o uzavretí kúpno-predajnej zmuvy bude poslané na elektronickú poštu Používateľa.

Zásielky s produktami na predaj, doručené v Remixe bez vopred vyžiadanej ponuky od predajcu nie je možné spracovať a nebudú schválené. Predajca bude môcť požiadať a zaplatiť službu „Vrátenie“ do 5 dní od prijatia oznámenia o tejto príležitosti.

7. Odoslanie Tovaru na predaj Spoločnosti

Používateľ musí vložiť Tovar do Remix Bagu, vyplniť svoj dátum narodenia a objednať kuriéra týmto postupom na Stránke: kliknúť „Váš predaj“ >> „Objednajte kuriéra“. Dátum narodenia Používateľa sa požaduje výhradne pre daňové účely vzhľadom k povinnosti Spoločnosti zostaviť účtovnícke dokumenty v zmysle Zákona o účtovníctve v súvislosti so zmluvou medzi zmluvnými stranami.

Používateľ odosiela Tovar do skladu Spoločnosti na adresu: kraj Sofia (mesto), Stolična obština, Sofia, bul. Carigradsko šose 425.

Zaslanie Tovaru Spoločnosti je na náklady Spoločnosti.

Po príchode zásielky Spoločnosť potvrdí obdržanie zásielky Predávajúcemu elektronickou poštou. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie zásielky v dôsledku prepravy kuriérom alebo za zásielku dostavenú kuriérom na inú adresu.

8. Vrátenie neschváleného Tovaru Používateľovi

V prípade, že jeden alebo viaceré produkty, opísané vo formulári, nezodpovedajú týmto Všeobecným podmienkam, Spoločnosť pošle Používateľovi na elektronickú poštu v jeho profile na Stránke oznámenie, kde budú uvedené nepresnosti.

V tom istom oznámení, ktoré sa týka neschváleného Tovaru, budú Používateľovi v tejto súvislosti predložené dva návrhy:

 1. Aby Používateľ dostal späť neschválené Produkty na svoje náklady, keď klikne na políčko „Požiadajte o službu Vrátenie“. Aktivizáciou tohto tlačidla budú neschválené produkty odoslané na tú adresu Používateľa, ktorá bola na začiatku uvedená pre vyzdvihnutia Remix Predaja, predmetu konkrétneho právneho vzťahu s Používateľom, do 7 dní odo dňa požiadania zásielkovou spoločnosťou SPS. Za vrátenie neschválených produktov zaplatí Používateľ 8.90 €, pričom táto čiastka môže byť odpočítaná z dlžnej ceny, z jeho virtuálnej peňaženky alebo priamo zaplatená online prostredníctvom kreditnej/debetnej karty.
 2. Aby neschválené Produkty boli zakúpené Spoločnosťou za cenu 0.01 € za kg. Používateľ vyjadrí svoje rozhodnutie kliknutím na políčko „Predajte za 0.01 € /kg“, čím dáva svoj výslovný súhlas k predaju svojich Spoločnosťou neschválených Produktov kvôli ich nesúlade s Všeobecnými podmienkami za cenu 0.01 € za kg. V prípade, že Spoločnosť dostane tovar, pre ktorý nie je vyžiadaná ponuka na predaj v poradí popísanom v týchto všeobecných obchodných podmienkach, môže ponúknuť odosielateľovi spracovanie doručených produktov podľa podmienok služby „Predajte Remixu“ platnej do 01.02.2021. V prípade odmietnutia, Spoločnosť bude považovať prijaté položky za neschválené a uplatní postup uvedený v bode 2 tejto časti.

V prípade, že do piatich dní od odoslania oznámenia o nesúlade Produktov Používateľ nepodnikne vyššie uvedené úkony na vrátenie alebo nevyjadrí svoj súhlas s ani jednou z dvoch možností, opísaných v bodoch 1. a 2., Spoločnosť vykúpi neschválené produkty za cenu 0.01 € /kg.

9. Lehota a spôsob vyplatenia predajnej ceny

Predajná cena sa vypláca Používateľovi do 60 dní od uzavretia kúpno-predajnej zmluvy prostredníctvom vkladu do virtuálnej peňaženky Používateľa vo výške predajnej ceny, o čom Spoločnosť pošle Používateľovi potvrdenie na elektronickú poštu.

V súvislosti s podstatou a možnosťami použitia virtuálnej peňaženky platia ustanovenia oddielu X. Všeobecných podmienok pre použitie www.remixshop.com.

10. Právo na odstúpenie

Používateľ stráca svoje právo na odstúpenie dňom predania svojich Produktov Spoločnosti prostredníctvom zásielkovej služby, keď objednal službu „Predajte Remixu“. Dátum odoslania sa považuje za dátum započatia plnenia služby, ktorú Spoločnosť uskutočňuje prostredníctvom prijímania, hodnotenia a spracovania Produktov za účelom kúpy, k čomu dáva Používateľ predbežne svoj informovaný súhlas v momente objednania služby.

11. Zodpovednosť Spoločnosti za poškodenie Tovaru Používateľa

Spoločnosť zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Používateľovi v dôsledku poškodenia alebo zničenia Používateľom poslaného Tovaru po jeho obdržaní v sklade Spoločnosti.

V prípade, že v procese spracovania daného Používateľom poslaného Tovaru tento bude zničený alebo poškodený vinou Spoločnosti, vrátane vinou zamestnanca Spoločnosti skôr, než Tovar prešiel do vlastníctva Spoločnosti, predstaviteľ  Spoločnosti zo Zákazníckeho centra sa spojí s Používateľom v rámci 24 hodín od spomenutej udalosti, aby sa dohodli o odškodnení Používateľa. Po dohode príde Používateľovi oznámenie o obojstranne dohodnutej výške odškodnenia na jeho profil na Stránke.

12. Odškodnenie za stratené, odcudzené alebo poškodené zásielky vinou kuriéra

Spoločnosť nezodpovedá za úplne alebo čiastočne stratený alebo odcudzený Tovar vinou kuriéra, nielen za balíky s odevmi a doplnkami odoslanými Požívateľom Spoločnosti, ale ani za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti alebo nečinnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou zo strany Používateľa Spoločnosti. 

Nezávisle na tom, že Spoločnosť nezodpovedá za vyššie opísané okolnosti, ak vznikne niektorá z nich, Spoločnosť pomôže Používateľovi vyplatením úhrady za podmienky, že Používateľ do troch dní od oznámenia o pričinených škodách zo strany Spoločnosti výslovne o to prejaví svoj záujem.

Keď Spoločnosť zistí niektorú z vyššie opísaných okolností, v rámci 24 hodín príde do profilu Používateľa na Stránke oznámenie, ktorým sa Používateľovi dáva 7-denná lehota na odoslanie výslovného vyjadrenia elektronickou cestou na adresu Spoločnosti,  že si praje obdržať odškodnenie za pričinené škody. V prípade, že Používateľ takéto vyjadrenie v určenej lehote Spoločnosti neodošle, Spoločnosť to považuje za zrieknutie sa daného práva na odškodnenie za škody spôsobené zo strany kuriéra. 

Výška odškodnenia za úplne alebo čiastočne vinou kuriéra stratené balíky s odevmi a doplnkami, tak ako aj za akékoľvek iné škody, spôsobené dopravou alebo následkom činnosti kuriéra v súvislosti s oznámenou zásielkou od Používateľa Spoločnosti je 2,50 € na kg, ale nie viac, než 25 €. za jednu zásielku.

V prípade, že obsah zásielky je vinou kuriéra čiastočne stratený, odcudzený alebo poškodený, odškodnenie sa týka chýbajúcej alebo poškodenej časti zásielky.

Odškodnenie sa vypláca do 14 dní od obdržania výslovného požiadania Používateľa o obdržanie odškodnenia. Používateľ dostane oznámenie o odškodnení v deň jeho vyplatenia.  Všetky podmienky, opísané v tomto bode sa týkajú iba Produktov, ktoré v momente nastúpenia udalosti ešte neprešli do vlastníctva Spoločnosti.

13. Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením 2016/679/EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov a so zrušením Nariadenia 95/46/ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Informácie o osobných údajoch, ktoré Spoločnosť spracúva a o podmienkach a spôsobe , ako môžu fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, uplatňovať svoje práva, môžete nájsť v Politike dôvernosti a cookies.

14. Platné zákonodarstvo. Riešenie sporov

Otázky, ktoré neriešia tieto Podmienky, podliehajú platnému zákonodarstvu Bulharskej republiky.

V prípade vzniknutia sporu Spoločnosť sa snaží vždy ho riešiť priateľsky a v prípade vyčerpania všetkých možností spory rieši príslušný bulharský súd alebo orgán pre alternatívne riešenie sporov.

Orgánom pre alternatívne riešenie sporov v zmysle čl.181 n Zákona o ochrane spotrebiteľov sú zmierovacie komisie pri Komisii pre ochranu spotrebiteľov (www.kzp.bg). Ak vznikne spor spojený s predajom online, používateľ môže použiť stránku pre online riešenie sporov (platforma EÚ na riešenie sporov medzi obchodníkmi a používateľmi), prístupnú na adrese: https://ec.europa eu/odr.

Ak sa nedosiahne súhlasu, každá zo strán môže predložiť spor k riešeniu  príslušnému bulharskému súdu.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky pre službu „Predajte Remixu“ vstupujú v platnosť od 01.002.2021 a platia pre všetky kúpno-predajné zmluvy uzatvárané medzi Používateľom a Spoločnosťou po tomto dátume.

Tieto Všeobecné podmienky platia na neurčitú dobu odo dňa ich vstúpenia v platnosť, kým nebudú zrušené alebo zmenené, okrem prípadov stanovených zákonom. Zmeny v týchto Všeobecných podmienkach Spoločnosť dopredu oznámi Používateľovi, ako zmluvnej strane Kúpno-predajnej zmluvy, do 7 dní na jeho adresu v elektronickej pošte.

V prípade nesúhlasu so zmenami Používateľ sa môže v jednomesačnej lehote od obdržania takého oznámenia zrieknuť zmluvy, bez toho, že by uviedol príčinu a nebude dlžiť odškodné alebo penále, alebo môže pokračovať v plnení zmluvy za všeobecných podmienok platných pred zmenou. Ak Používateľ nepodá také oznámenie, budú pre neho platiť zmenené Všeobecné podmienky.

V prípade, že niektorá časť týchto Všeobecných podmienok bude vyhlásená za neplatnú, jej neplatnosť nevedie k neplatnosti ostatných ustanovení Všeobecných podmienok. Ustanovenie, ktoré bolo prehlásené za neplatné, bude nahradené príslušnými ustanoveniami zákona, kým Spoločnosť a Používateľ sa nedohodnú o inom podľa pravidiel na zmenu Všeobecných podmienok. 

Tieto Všeobecné podmienky boli zmenené a doplnené dňa 04.05.2022.

Remix používa cookies

Spoločnosť Remix odporúča, aby ste súhlasili s používaním funkčných súborov cookie, ktoré slúžia na marketingové a analytické účely a sú poskytované nami a našimi marketingovými partnermi a analytikmi. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu a reklám a na analýzu návštev stránok - informácií, ktoré nám pomáhajú ukázať vám produkty, ktoré by ste chceli. Ak súhlasíte, potvrďte to kliknutím na tlačidlo „Áno, súhlasím“.

Ak chcete získať viac informácií, kliknite na „Chcem viac informácií“ alebo navštívte „Politika dôvernosti a cookies“. Svoje nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť, ak navštívite „Nastavenia cookies“ v dolnej časti stránky alebo kliknete tu

Chcem viac informácií
Predajte jednoduchšie a lacnejšie ako kedykoľvek predtým!
S bezplatným doručením bez ohľadu na hodnotu odoslaných produktov.
Získajte ponuku
×