OGÓLNE WARUNKI USŁUGI „SPRZEDAJ NA REMIX”

I.Definicje

Wszystkie terminy i ich pochodne użyte w niniejszych ogólnych warunkach usługi „Sprzedaj na Remix” będą używane i interpretowane zgodnie z następującymi definicjami:

OGÓLNE WARUNKI lub WARUNKI oznaczają niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix”.

SPÓŁKA  oznacza „Remix Global” EAD  1407 Sofia, bul. „Cherni Vrah“ 51, budynek 1, piętro 6, Bułgaria, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Bułgarii (Departament Rejestru) pod numerem 204052021, numer VAT BG204052021, Nr Rej BDO: 000107722. Numer telefonu kontaktowego 22 104 2610 adres strony internetowej: remixshop.com, adres e-mail: pl@remixshop.com.

WITRYNA oznacza sklep internetowy dostępny na stronie remixshop.com.

UŻYTKOWNIK oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymogi określone w Ustawie o ochronie konsumentów i która ukończyła 16 lat, posiada konto bankowe i zaakceptowała niniejsze ogólne warunki.

UMOWA KUPNA- SPRZEDAŻY lub tylko SPRZEDAŻY oznacza jedynie umowę na odległość dotyczącą sprzedaży Towaru, sprzedanego Spółce przez Użytkownika.

TOWAR lub TOWARY oznacza posiadaną przez Użytkownika używaną odzież i / lub akcesoria, w odniesieniu do której Użytkownik chce zawrzeć umowę kupna- sprzedaży ze Spółką.

II.Postanowienia ogólne

„Sprzedaj na Remix” to usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkownika, która uprawnia Użytkownika do przesłania Towaru do Spółki w celu akceptacji, oceny i złożenia propozycji zawarcia umowy sprzedaży Użytkownikowi. Po zaakceptowaniu ceny oferowanej przez Spółkę, Użytkownik i Spółka zawierają umowę kupna- sprzedaży, na podstawie której Użytkownik sprzedaje Spółce odpowiednie Towary, a Spółka płaci ustaloną cenę. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix” stanowią integralną część umowy kupna- sprzedaży Towarów, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką drogą elektroniczną.

III. Rejestracja

Aby skorzystać z usługi „Sprzedaj na Remix”, Użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie. W przypadku braku rejestracji Użytkownik powinien dokonać rejestracji w kolejności podanej w Rozdziale X Warunków korzystania na www.remixshop.com dostępnych tutaj: https://remixshop.com/pl/site/policy-documents? type = TC.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych rejestracyjnych oraz dostępu do Serwisu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i został poinformowany, że czynności wykonywane przez jego profil w interfejsie Serwisu wiążą go prawnie i rodzą odpowiednie skutki prawne, chyba że zostanie ustalone, że dane Użytkownika zostały wykorzystane w sposób nielegalny przez osobę trzecią.

Akceptując niniejsze warunki, Użytkownik i Spółka wyrażają zgodę na składanie wszelkich oświadczeń związanych ze sprzedażą i / lub usługą „Sprzedaj na Remix” w formie elektronicznej poprzez swoje działania w interfejsie Witryny. Umowy kupna-sprzedaży zawierane będą w formie elektronicznej i podpisywane przez Użytkownika za pomocą elektronicznego oświadczenia, które będzie równoznaczne z jego własnoręcznym podpisem zgodnie z art. 13 ust. 4 Ustawy o dokumencie elektronicznym i usługach certyfikacji elektronicznej.

IV.Rodzaje towarów i informacje

Zgodnie z niniejszymi warunkami, wszelkie Towary należące do którejkolwiek z zaakceptowanych marek wymienionych na stronie internetowej Spółki podlegają sprzedaży tutaj: https://sell.remixshop.com/pl/sell i spełniają następujące warunki:

 1. W Towarze nie będzie widocznych wad ani śladów użytkowania, w tym:
 • plamy lub blaknięcie koloru;
 • dziury w tkaninie;
 • plamy pod pachami;
 • zużyta i / lub przerzedzona tkanina;
 • uszkodzony lub zepsuty zamek błyskawiczny;
 • rozciąganie się tkaniny podczas użytkowania;
 • kurczenie się tkaniny na skutek niewłaściwego prania;
 • nieprzyjemny zapach;
 • zużyte uchwyty, podszewka, uszkodzone zamki błyskawiczne lub innego rodzaju zapięcia (do torby);
 • zraniona tkanina i plamy lub o nieprzyjemnym zapachu (dla torby);
 • zużyta tkanina, wkładki i / lub podeszwy (dla butów).
 1. Następujące warunki nie mają zastosowania do Towarów:
 • Towar jest szyty na zamówienie lub dokonano korekt;
 • Towar wykonany jest z tkaniny syntetycznej, która może powodować alergie lub podrażnienia skóry;
 • Towar to retro model odzieży i akcesoriów, które nie są już aktualne;
 • Towar to pas wykonany z materiału sztucznego;
 • jeśli zostanie ustalone, że Towar jest repliką którejkolwiek z powyższych akceptowanych marek.
 • Na towarze brakuje etykiety tekstylnej określającej skład i sposób konserwacji odzieży.

Zgodnie z wymogami bułgarskiego ustawodawstwa, buty dopuszczone do sprzedaży przez Spółkę nie będą sprzedawane na bułgarskiej stronie internetowej. Będą one oferowane użytkownikom stron internetowych Spółki w Grecji, Rumunii, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech i Polsce. Jeśli potrzebujesz informacji o statusie sprzedaży obuwia, możesz skontaktować się z „Centrum Obsługi Klienta” pod kontaktami podanymi przez Spółkę.

Wysyłając Towar Użytkownik oświadcza, że: 1) Użytkownik jest prawnym właścicielem Towaru; 2) Użytkownik nabył prawo własności do Towaru zgodnie z prawem; 3) Użytkownik dokonał legalnego importu Towaru na terytorium Unii Europejskiej i Republiki Bułgarii (jeśli dotyczy); 4) o ile Użytkownik jest świadomy w momencie wysyłania Towaru, że Towar jest autentyczny i oryginalny. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wysłał do Spółki Towary, które nie spełniają zadeklarowanych warunków, Użytkownik będzie winien Spółce odszkodowanie za wszelkie szkody wynikające z naruszenia lub związane z naruszeniem.

V.Cena Towaru

Cena, za jaką Spółka dokona zakupu wysłanego przez Użytkownika Towaru jest z góry ustalana ze względu na jego rodzaj, jakość i markę. Informacje o cenach, po jakich Spółka może zakupić danego Towaru, zostaną wyświetlone w Witrynie po wprowadzeniu przez Użytkownika informacji o kategorii, marce i podkategorii każdego pojedynczego Towaru, który chce sprzedać.

VI.Procedura zawierania na odległość umowy na korzystanie z usługiSprzedaj na Remixoraz kupna- sprzedaży Towarów

W celu skorzystania z usługi „Sprzedaj na Remix”, Użytkownik powinien zgłosić chęć skorzystania z usługi, wczytując sekcję „Sprzedaj z Remix” Witryny i wypełnić znajdujący się tam elektroniczny formularz z informacjami o każdym Towarze, który chce sprzedać Spółce. Niezwłocznie po wypełnieniu elektronicznego formularza, Użytkownikowi zostanie wyświetlona odpowiednia cena za każdy pojedynczy Towar, a także całkowita ostateczna cena, jaką Spółka zapłaci za sprzedaż wszystkich towarów.

Klikając na przycisk „Zakończ zamówienie”, użytkownik przesyła Spółce ofertę sprzedaży towaru, a potwierdzając zgodność towarów z niniejszymi warunkami ogólnymi, Spółka przyjmuje ofertę Użytkownika.

Cena wyświetlana na Stronie zobowiązuje Spółkę do zakupu odpowiedniego Towaru po tej samej cenie, w przypadku gdy towar otrzymany przez Spółkę jest odpowiedniego rodzaju, jakości i marki, spełnia te warunki i został odebrany w ciągu 2 miesięcy od wysłania produkt (ów) do Spółki.

Przed wypełnieniem zamówienia Użytkownik musi:

 • przeglądać wyświetlaną zawartość i według własnego uznania dokonać edycji;
 • zapoznanć się z niniejszymi warunkami ogólnymi, deklarujac to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wyświetlonego nad przyciskiem „Zakończ zamówienie”;
 • wyrażyć wyraźną zgodę na przedwstępne wykonanie umowy przed upływem 14-dniowego terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyświetlonego nad przyciskiem „Zakończ zamówienie”;
 • zapoznać się z zasadami, na jakich Spółka przetwarza jego dane osobowe.

Po zakończeniu zamówienia Użytkownik powinien przesłać Towar do Spółki w sposób określony w sekcji „Zamów Sprzedaż i wysłanie Towaru w celu sprzedaży do Spółki”. W przypadku, gdy Spółka nie otrzyma zamówionych przez Użytkownika Towarów do dostawy w ciągu 2 miesięcy, Spółka przyjmuje do wiadomości, że Użytkownik wycofał swoją ofertę sprzedaży, ponieważ wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zamówionej usługi tracą ważność, przy czym, żadna ze stron nie jest winna drugiej stronie odszkodowania za niewykonanie zobowiązania. Każdy wysłany przez Użytkownika Towar podlega odrębnej ocenie i po jego potwierdzeniu zostaje zawarta odrębna umowa kupna-sprzedaży. Dla wygody Użytkownika, Towary opisane w jednym elektronicznym formularzu zamówienia przetwarzane są jednocześnie.

Po otrzymaniu wysłanego przez Użytkownika Towaru (lub kilku towarów), Spółka wykonuje usługę oględzin Towaru. Spółka ocenia otrzymane Towary ważąc je i porównując z opisem w formularzu elektronicznym przesłanym przez Użytkownika. W przypadku, gdy potwierdzi, że Towar wysłany przez Użytkownika spełnia niniejsze ogólne warunki, w ciągu 3 dni Spółka prześle Użytkownikowi w jego profilu w Serwisie potwierdzenie przyjęcia złożonej przez niego oferty sprzedaży towarów, przy czym umowa kupna-sprzedaży uważa się za zawartą po otrzymaniu tego potwierdzenia przez Użytkownika. Potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika.

Sprzedaż otrzymana przez Remix bez utworzonej oferty od sprzedawcy nie może zostać przetworzona i nie zostanie zatwierdzona. Sprzedawca będzie mógł zażądać i zapłacić za usługę „Zwrot” w ciągu 5 dni od otrzymania maila z naszej strony.

VII.  Zamówienie Sprzedaży i wysłanie Towaru w celu sprzedaży do Spółki

Użytkownik musi umieścić Towar w karton, podać swój unikalny numer cywilny i zamówić kuriera poprzez wybranie na Stronie: menu "Twoje sprzedaże" >> "Zamów kuriera". Unikalny numer cywilny uzytkownika jest wymagany i będzie przetwarzany wyłącznie dla celów podatkowych, w związku z obowiązkiem Spółki do sporządzania dokumentów księgowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z umową pomiędzy stronami.

Użytkownik powinien przesłać Towar do magazynu Spółki na adres: REMIX GLOBAL EAD, 425 Tsarigradsko shosse Blvd., Sofia. tel. 22 104 2610

Wysyłka Towaru do Spółki odbywa się na koszt Spółki.

Po otrzymaniu przesyłki Spółka prześle Użytkownikowi potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za odebrane przesyłki z uszkodzeniem integralności w transporcie przez kuriera lub niewłaściwe dostarczenie przez kuriera pod inny adres.

VIII. Zwrot niezgodnego Towaru Użytkownikowi

W przypadku, gdy Towar lub którekolwiek z Towarów opisane w formie elektronicznej nie są zgodne z niniejszymi ogólnymi warunkami, Spółka prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną oraz w jego profilu na Stronie powiadomienie wskazujące  rozbieżności.

Tym samym powiadomieniem o niezatwierdzonych towarach, w związku z nimi, Użytkownikowi zostaną przekazane dwie oferty:

 1. Uzytkownik może na własny koszt odzyskać niezatwierdzone towary poprzez kliknięcie przycisku: Zamów usługę „Zwrot”. Po aktywacji tego przycisku niezatwierdzony towar zostanie wysłany do „Użytkownika” na adres, z którego pierwotnie został wysłana sprzedaż do Spółki, będący przedmiotem szczególnego stosunku prawnego z użytkownikiem, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia przez użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zwrot niezatwierdzonych towarów jest opłacany przez użytkownika w cenie 24,90 zł, a cena może zostać potrącona z należnej kwoty, od dostępności w jego wirtualnym portfelu lub opłacona bezpośrednio online kartą kredytową / debetową lub ePay lub Przelewy 24.
 2. Niezatwierdzone towary do zakupu przez Spółkę po cenie 0,01 zł za kg. Użytkownik wyraża swoją zgodę poprzez naciśnięcie przycisku „Sprzedaj za 0,01 zł / kg”. Klikając ten przycisk Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na sprzedaż Spółce przedmiotów niezatwierdzonych przez Spółki z powodu nieprzestrzegania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, za cenę 0,01 zł za kg. 
  W przypadku, gdy Spółka otrzyma towary, które nie zostały zamówione do sprzedaży w kolejności opisanej w niniejszych ogólnych warunkach, Spółka może zaproponować nadawcy przetworzenie wysłanych towarów na warunkach usługi „Sprzedaj na Remix” obowiązującej do 25.10. Po odmowie, Spółka potraktuje otrzymane produkty jako niezatwierdzone i zastosuje procedurę opisaną w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
    
  W przypadku, gdy Użytkownik nie podejmie określonych czynności w celu zwrotu produktów w ciągu 5 dni od wysłania zawiadomienia o niezgodności Towaru lub nie wyrazi zgody na którąkolwiek z dwóch możliwości opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, Spółka kupuje niezatwierdzony towar w cenie 0,01 PLN za kg.
   

 IX.Termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży

Cena sprzedaży jest wypłacana Użytkownikowi w ciągu 60 dni od zawarcia umowy sprzedaży poprzez przeniesienie do Wirtualnego Portfela Użytkownika równowartością ceny sprzedaży, za co Spółka prześle Użytkownikowi potwierdzenie drogą mailową.

Do charakteru i możliwości korzystania z wirtualnego portfela mają zastosowanie postanowienia rozdziału X Ogólnych Warunków Korzystania ze strony www.remixshop.com.

X.Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik traci prawo do odmowy od dnia dostarczenia jego Towarów do Spółki kurierem, gdy zażąda usługi „Sprzedaj na Remix”. Za datę wysłania Towaru uważa się datę rozpoczęcia świadczenia przez Spółkę usługi odbioru, oceny i przetworzenia Towarów w celu zakupu, na co Użytkownik w momencie składania zamówienia wyraźnie wyraża świadomą zgodę.

XI.Odpowiedzialność Spółki w przypadku uszkodzenia Towaru Użytkownika

Spółka ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia Towaru wysłanego przez Użytkownika po jego przyjęciu do magazynu Spółki.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w procesie przetwarzania wysłanego przez Użytkownika Towaru z winy Spółki, w tym z winy pracownika Spółki, zanim własność Towaru przeszła na Spółkę, przedstawiciel Spółki z Centrum Obsługi Klienta skontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 24 godzin od zdarzenia w celu podjęcia wzajemnej decyzji o odszkodowaniu dla Użytkownika. Po uzyskaniu zgody Użytkownika zostanie wysłane powiadomienie o obustronnie uzgodnionej wysokości należnego odszkodowania, co znajdzie odzwierciedlenie w profilu Użytkownika w Serwisie.

XII. Odszkodowanie za zagubione, skradzione lub uszkodzone przesyłki z winy kuriera

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za całkowicie lub częściowo zagubione lub skradzione Towar / Towary z winy kuriera, w tym między innymi za przesyłki z odzieżą i akcesoriami wysłane do Spółki przez Użytkownika, a także za jakiekolwiek szkody powstałe podczas transportu lub w wyniku działania lub zaniechania kuriera w związku z żądaną przez Użytkownika dostawą do Spółki.

Niezależnie od tego, że nie ponosi odpowiedzialności za opisane powyżej okoliczności, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z nich, Spółka pomoże Użytkownikowi wypłacając mu odszkodowanie, pod warunkiem, że Użytkownik wyraźnie wyrazi swoje życzenie w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Spółki o zaistniałych szkodach.

W ciągu 24 godzin od stwierdzenia którejkolwiek z powyższych okoliczności opisanych przez Spółkę, profil Użytkownika Serwisu otrzymuje informację o tym, że Użytkownikowi przysługuje 7-dniowy termin na wysłanie do Spółki wyraźnego oświadczenia woli drogą elektroniczną. aby uzyskać odszkodowanie za szkody. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyśle do Spółki takiego oświadczenia woli w terminie, Spółka akceptuje, że Użytkownik zrzeka się prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone przez kuriera.

Wysokość odszkodowania za całkowicie lub częściowo utracone z winy kuriera paczki odzieży i akcesoriów, a także za szkody powstałe w transporcie lub w wyniku działań kuriera w związku z zamówioną dostawą od Użytkownika do Spółki wynosi 10 zł za kilograma, ale nie więcej niż 100 zł za przesyłkę.

W przypadku częściowego zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia zawartości przesyłki przez kuriera, odszkodowanie jest wypłacane za brakującą lub uszkodzoną część przesyłki.

Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez Użytkownika wyraźnego oświadczenia woli otrzymania odszkodowania. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o odszkodowaniu w dniu jego zapłaty.Wszystkie warunki opisane w tym paragrafie mają zastosowanie tylko do Towarów, których własność nie przeszła na Spółkę w momencie zdarzenia.

XIII. Ochrona danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 / UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Informacje o danych osobowych, które Spółka przetwarza oraz o warunkach, na jakich osoby, których dane osobowe są przetwarzane korzystają ze swoich praw, znajdują się w Polityce Prywatności i plikach cookies.

XIV. Obowiązujące ustawodawstwo. Rozwiązywanie sporów

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie ma ustawodawstwo Republiki Bułgarii.

Powstałe spory Spółka stara się zawsze rozwiązywać polubownie, a w przypadku wyczerpania wszystkich możliwości spory rozstrzyga właściwy sąd lub alternatywny organ rozstrzygający spory. Organ ds. pozasądowego rozstrzygania sporów w rozumieniu art. 181n Ustawy o ochronie konsumentów to komisje pojednawcze przy Komisji Ochrony Konsumentów (www.kzp.bg). W przypadku sporu związanego ze sprzedażą internetową, użytkownik może skorzystać z serwisu internetowego rozstrzygania sporów (unijna platforma rozstrzygania sporów między handlowcami internetowymi a konsumentami), dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/odr . W przypadku braku porozumienia każda ze stron może skierować spór do właściwego sądu bułgarskiego.

XV.Postanowienia końcowe

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi „Sprzedaj na Remix” wchodzą w życie z dniem 15.02.2021 r. i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych między Użytkownikiem a Spółką po tej dacie.

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie przez czas nieokreślony po ich wejściu w życie, do czasu ich uchylenia lub zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. W przypadku zmiany niniejszych ogólnych warunków, Spółka powiadomi Użytkownika będącego stroną Umowy kupna-sprzedaży z wyprzedzeniem w ciągu 7 dni na podany przez Użytkownika adres e-mail.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze zmianami w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez zapłaty odszkodowania lub kary lub kontynuować ją na ogólnych warunkach obowiązujących przed zmianą. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży takiego zawiadomienia, wobec niego będą miały zastosowanie zmienione Ogólne Warunki.

W przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszych ogólnych warunków za nieważną, jej nieważność nie spowoduje unieważnienia pozostałych postanowień ogólnych warunków. Postanowienie uznane za nieważne zostanie zastąpione przez prawo bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do czasu, gdy Spółka i Użytkownik uzgodnią inaczej co do trybu zmiany warunków ogólnych.

Niniejsze Ogólne Warunki zostały zmienione i uzupełnione w dniu 04.05.2022

Remix używa plików cookie

Remix zaleca, aby wyrazić zgodę na używanie funkcjonalnych plików cookie, które służą do celów marketingowych oraz analitycznych i są dostarczane przez nas oraz naszych partnerów marketingowych i analityków. Te pliki cookie służą do personalizowania treści i reklam oraz analizowania odwiedzin na stronie - informacje, które pomagają nam pokazywać Tobie produkty, które Tobie się spodobają. Jeśli się zgadzasz, potwierdź, klikając przycisk „Tak, zgadzam się”.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij „Chcę uzyskać więcej informacji” lub przejdź do „Polityki prywatności i plików cookie”. Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, odwiedzając „Ustawienia plików cookie” na dole strony lub klikając tutaj

Chcę uzyskać więcej informacji
Sprzedawaj łatwiej i taniej niż kiedykolwiek!
Z darmową dostawą, niezależnie od wartości wysyłanych produktów.
Uzyskaj ofertę
×