VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY „PRODEJTE REMIXU“

 1. Definice pojmů

Všechny pojmy a odvozeniny z nich, použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách služby „Prodejte Remixu“, budou aplikovány a vykládány v souladu s těmito definicemi:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nebo PODMÍNKY jsou tyto všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“.

Společnost a/nebo Remix znamená Remix Global EAD, s centrálou a sídlem v Bulharsku na adrese Sofia, PSČ 1407, Bul. Černý Vrch č. 51, budova 1, patro 6, Bulharsko, zapsaná v obchodním rejstříku pod jednotným identifikačním kódem (UIC) 204052021, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) v Bulharsko BG204052021 a DIČ v České republice BG204052021, tel.: +420296181858, email: cz@remixshop.com.

WEBOVÁ STRÁNKA je elektronická prodejna, dostupná na internetových stránkách www.remixshop.com/cz.

 

SPOTŘEBITEL/UŽIVATEL je fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a která je svéprávná v rozsahu umožňujícím správné vykonání konkrétní činnosti v rámci webové stránky. Zákazník, který je fyzickou osobou s omezenou svéprávností, je povinen získat příslušný souhlas svého zákonného zástupce k příslušné smlouvy a tento souhlas poskytnout na žádost Společnosti; smlouvy uzavírané prostřednictvím webové stránky jsou však zpravidla smlouvami uzavíranými v méně závažných běžných záležitostech běžného života. Společnost si vyhrazuje, že v odůvodněných případech bude uzavření smlouvy prostřednictvím webové stránky umožněno pouze osobám starším 16 let a plně svéprávným.

KUPNÍ SMLOUVA nebo jen PRODEJ je distančně uzavřená kupní smlouva o Zboží, které Spotřebitel prodává Společnosti.

ZBOŽÍ nebo PRODUKT znamená Spotřebitelem vlastněné oděvy a/nebo doplňky,  které si Spotřebitel přeje prodat Společnosti.  

      2. Obecná ustanovení

„Prodejte Remixu“ je služba poskytovaná Společností Spotřebiteli, která umožňuje Spotřebiteli poslat Společnosti Zboží, které Společnost přijme a ohodnotí. V případě, že Spotřebitel souhlasí s cenou, kterou Společnost nabídla, uzavřou Společnost a Spotřebitel kupní smlouvu, na základě které Spotřebitel prodá Společnosti příslušné Zboží, a Společnost mu zaplatí dohodnutou cenu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“ tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Spotřebitelem a Společností elektronickými prostředky, která se týká příslušného Zboží.

      3. Registrace

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, musí mít Spotřebitel registraci na Webových stránkách. V případě, že Spotřebitel není registrován na Webových stránkách, pak si musí Spotřebitel registraci udělat (viz článek III. Podmínek použití), které lze naleznout na: www.remixshop.com/cz, dostupné zde: https://sell.remixshop.com/cz/site/terms-of-use

Spotřebitel je povinen zachovávat své registrační a přístupové údaje na Webových stránkách jako důvěrné a nepřenechávat je třetím osobám. Spotřebitel prohlašuje, že byl informován a že bere na vědomí, že úkony, provedené z jeho profilu v rozhraní Webových stránek ho právně zavazují a  zakládají příslušné právní následky, ledaže bude zjištěno, že údaje Spotřebitele byly zneužity třetí osobou neoprávněným způsobem.

Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek Spotřebitel a Společnost souhlasí, že budou podávat veškerá oznámení, spojená s Prodejem, a/ nebo se Službou „Prodejte Remixu“ elektronickou formou, prostřednictvím úkonů v rozhraní Webových stránkách. Kupní smlouvy budou uzavírány elektronickou formou.

 

       4. Druhy zboží a informace

Podle těchto všeobecných obchodních podmínek je Spotřebitel oprávněn nabídnout Společnosti Zboží značek přijímaných Společností a uvedených na Webových stránkách Společnosti zde: https://sell.remixshop.com/cz/sell,které odpovídá níže uvedeným podmínkám:

 1. Na Zboží nejsou viditelné vady a stopy opotřebení, mezi které patří zejména:
 • skvrny nebo vyblednutí barvy;
 • díry v látce;
 • zašpinění v oblasti podpaží;
 • opotřebovaný a / nebo tenčí materiál;
 • poškozený zip;
 • roztažený materiál v důsledku opotřebení;
 • sražení (např. v důsledku nesprávného praní);
 • nepříjemný zápach;
 • ošoupané nebo opotřebované rukojeti, podšívka, poškozené zipy nebo zapínání jiného druhu zapínání (zejména u kabelek a tašek);
 • poškozený materiál, skvrny a nepříjemný zápach (zejména u kabelek a tašek);
 • ošoupaný materiál, vložky a/nebo podrážky (u obuvi).

  Zboží nesmí být: 
 • vyrobené nebo upravené na míru Spotřebiteli dle jeho požadavků;
 • vyrobené ze syntetické tkaniny, která by mohla způsobit kožní alergie nebo podráždění pokožky;
 • retro model oblečení a doplňků, které již nejsou aktuální;
 • opasek z umělého materiálu;
 • padělek některé z přijímaných značek;
 • nesmí chybět textilní etiketa se složením materiálu a způsobem zacházení s oděvem.

Zasíláním Zboží Spotřebitel prohlašuje, že: 1) Spotřebitel je zákonným vlastníkem Zboží; 2) Spotřebitel nabyl vlastnictví k Zbožím v souladu se zákonem; 3) Spotřebitel dovezl Zboží na území Evropské unie a České republiky v souladu se zákonem (je-li aplikovatelné); 4) Zboží je autentické a originální (nejedná se o padělek nebo napodobeninu). V případě, že bude zjištěno, že Spotřebitel zaslal Společnosti Zboží, které neodpovídá prohlášení, bude Spotřebitel odpovídat Společnosti za veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení prohlášení.

     5. Cena Zboží

Cena, za kterou Společnost zakoupí Uživatelem poslané Zboží, je  určena s ohledem na jeho vzhled, kvalitu a značku. Informace o cenách, za které může Společnost zakoupit příslušné Zboží, budou zobrazeny na Stránce, když Uživatel uvede informace o kategorii, značce a podkategorii jednotlivých kusů Zboží, které si přeje prodat.

      6. Postup uzavření distanční smlouvy pro použití služby „Prodejte Remixu“ a kupní smlouvy k Zbožím

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, musí Spotřebitel otevřít záložku „Prodejte Remixu“ na Webových stránkách a vyplnit elektronický formulář,  s informacemi o každém jednotlivém Produktu, který si přeje prodat Společnosti. Neprodleně po vyplnění elektronického formuláře se Spotřebiteli zobrazí cena za každý jednotlivý produkt a celková cena, kterou by společnost zaplatila za prodej veškerého zboží.

Kliknutím na políčko "Dokončete prodej" Uživatel posílá nabídku k prodeji Produktů Společnosti a  potvrzuje, že jsou produkty v soulad  s těmito všeobecnými podmínkami a Společnost přijímá nabídku Uživatele.

Na webové stránce uvedená cena zavazuje Společnost zakoupit příslušné Zboží za stejnou cenu v případě, že toto Zboží, které Společnost obdrží, vzhledem, kvalitou a značkou odpovídá těmto Podmínkám a že je Společnost obdrží do dvou měsíců ode dne odeslání Zboží Společnosti.

Před odesláním nabídky k prodeji Produktů Společnosti musí Spotřebitel:

 • zkontrolovat uvedené údaje a v případě potřeby je upravit;
 • seznámit se s těmito Podmínkami a souhlasit s nimi, a to zaškrtnutím příslušného checkboxu zobrazeného nad tlačítkem "Dokončete prodej";
 • udělit výslovný souhlas se započetím plnění smlouvy ve14-ti denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy, označením příslušného zaškrtávacího pole, zobrazeného nad tlačítkem „Dokončete prodej“;
 • seznámit se s pravidly, za kterých Společnost zpracovává jeho osobní údaje - https://remixshop.com/cz/site/policy-documents?type=CP .

Po odeslání nabídky k prodeji Produktů Společnosti je Spotřebitel povinen odeslat Společnosti Zboží v souladu s čl. 7 těchto Podmínek. V případě, že Společnost neobdrží Zboží dle oznámení Uživatele do dvou měsíců, Společnost má za to, že Uživatel se zřekl své nabídky k prodeji a nabídka se tímto ruší. Všechna práva a povinnosti vyplývající z objednané služby se od počátku ruší. . Každý Produkt odeslaný Spotřebitelem Společnosti je Společností hodnocen zvlášť. Pokud je Produkt schválen, uzavírá se ke každému takovému produktu zvláštní kupní smlouva.. Pro komfort Spotřebitele se produkty popsané v jednom elektronickém formuláři se vyhodnocují současně.

Potom, co Společnost obdrží Zboží (jeden nebo více kusů), zaslané Spotřebitelem, vykoná Společnost službu prohlídky Zboží. Společnost ohodnotí obdržené Zboží změřením a porovnáním s popisem v elektronické formě, kterou Spotřebitel Společnosti poslal. V případě, že Společnost potvrdí, že Spotřebitelem zaslané Zboží vyhovuje všeobecným obchodním podmínkám, pak zašle v 3-denní lhůtě Spotřebiteli na jeho profil na Webových stránkách, potvrzení o přijetí Spotřebitelem zaslané nabídky na prodej zboží, a kupní smlouva se považuje za uzavřenou po obdržení tohoto potvrzení Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy bude posláno elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu Spotřebitele.

      7. Objednání Remix Bagu a posílání Zboží na prodej Společnosti

Prodejce musí vložit Zboží do Remix Bagu, vyplnit své datum narození a objednat kurýra tímto postupem na Stránce: kliknout "Váš prodej" >> "Objednejte kurýra". Datum narození Prodejce se požaduje výhradně pro daňové účely vzhledem k povinnosti Společnosti vystavit daňový doklad ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se smlouvou mezi stranami.

Prodejce odesílá Zboží do skladu Společnosti na adresu: obec Ravno Pole, ul. Verila 34A.

Zaslání Zboží Společnosti je na náklady Společnosti.

Po doručení zásilky Společnost potvrdí přijetí zásilky Prodávajícímu elektronickou poštou. Společnost neodpovídá za poškození zásilky v důsledku přepravy kurýrem nebo za doručení zásilky kurýrem na jinou adresu. Společnost odpovídá za nebezpečí škody Zboží od jeho převzetí.

     8. Navrácení neodpovídajícího Zboží Prodejci

V případě, že všechno nebo některé ze Zboží specifikovaného v elektronickém formuláři nevyhovuje těmto Podmínkám, zašle Společnost elektronickou poštou Prodejci na jeho e-mailovou adresu a v jeho profilu na Webových stránkách oznámení, ve kterém budou uvedeny tyto nepřesnosti.

Stejným oznámením, týkajícím se neschváleného zboží, budou Prodejci nabídnuty dvě varianty, v souvislosti s neschváleným zbožím:

 1. Aby Prodejce dostal zpět neschválené Produkty na své náklady, když klikne na políčko "Požádejte o službu Vrácení". Aktivаcí tohoto tlačítka budou neschválené produkty odeslány na tu adresu Prodejce, která byla na začátku uvedena pro vyzvednutí Remix Prodeje, do 14 dní po podání žádosti zásilkovou společností WE|DO. Za vrácení neschválených produktů zaplatí Prodejce 190 Кč, přičemž tato částka může být odečtena z dlužné ceny, z jeho virtuální peněženky nebo přímo zaplacena online prostřednictvím kreditní / debetní karty. Společnost odešle vracené Zboží Prodejci až po úhradě částky za vrácení zboží podle předchozí věty. 
 2. Aby neschválené Produkty byly zakoupeny Společností za cenu 0.01 Kč za kg. Prodejce vyjádří své rozhodnutí kliknutím na políčko "Prodejte za 0.01 Kč / kg", čímž dává svůj výslovný souhlas k prodeji svých Společností neschválených Produktů kvůli jejich nesouladu s Všeobecnými podmínkami za cenu 0.01 Kč za kg. V případě, že Společnost dostane zboží, pro které není vyžádaná nabídka na prodej dle těchto všeobecných obchodních podmínek, může nabídnout odesílateli zpracování doručených produktů podle podmínek služby "Prodejte Remixu". V případě odmítnutí, Společnost bude považovat přijaté položky za neschválené a použije postup uvedený v bodech i. nebo ii. této části.

V případě, že v 5-ti denní lhůtě po zaslání oznámení o nesouladu Zboží, nepodnikne Prodejce uvedené úkony na jeho navrácení, nebo neudělí svůj souhlas se žádnou ze dvou možností, popsané v bodech i. a ii. výše, vykoupí Společnost neschválené zboží na cenu ve výši 0,01 Kč.   za kg.

V případě výkupu neschváleného zboží Společnost následně zajistí jeho recyklaci prostřednictvím třetí osoby.

     9. Termín a způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena je vyplácena Prodejci ve lhůtě do 60 dní po uzavření kupní smlouvy, prostřednictvím dobytí Virtuální peněženky Prodejci s hodnotou, rovnající se kupní ceně, o čemž Společnost pošle Prodejci potvrzení elektronickou poštou.

Ohledně podstaty a možností využití virtuální peněženky, platí ustanovení Oddílu XII. Podmínek použití na remixshop.com/cz.

     10. Právo odstoupení

Prodejce pozbývá práva odstoupení dnem předání Zboží Společnosti zásilkovou službou, při objednání služby „Prodejte Remixu“. Den zaslání Zboží se považuje za den počátku plnění služby, kterou Společnost provádí k přijetí, ohodnocení a zpracování Zboží, za účelem nakoupení, o čemž Prodejce uděluje svůj předběžný informovaný souhlas k okamžiku objednání služby.

     11. Odpovědnost Společnosti při způsobení vady Zboží Prodejcem

Společnost odpovídá za veškeré škody, způsobené Prodejci v důsledku poškození nebo zničení Zboží, poslaného Prodejcem, po obdržení Zboží ve skladu Společnosti.

V případě, že v procesu zpracování bude Prodejcem zaslané Zboží zničené nebo poškozené vinou Společnosti, včetně poškození vinou zaměstnance Společnosti, před tím, než vlastnictví Zboží přešlo na Společnost, pak zástupce Společnosti z oddělení „Zákaznické centrum“ zkontaktuje Prodejce v rámci 24 hodin od nastání události, s cílem dosažení vzájemného řešení o odškodnění Prodejce. Bude-li dosažen souhlas Spotřebitele, bude zasláno oznámení o oboustranně dohodnuté výši dlužného odškodnění, které bude uvedeno v profilu Prodejce na Webových stránkách.

     12. Náhrada za ztracené, odcizené nebo poškozené zásilky vinou zásilkové služby

Společnost nese odpovědnost za škody Zboží od okamžiku převzetí zásilky doručené Společnosti. Společnost nenese zodpovědnost za zcela nebo částečně ztracené nebo odcizené Zboží, pokud k takové ztrátě či odcizení dojde vinou zásilkové služby. Stejně tak nenese odpovědnost ani za  balíky s oblečením a doplňky či jakýmkoliv jiným Zbožím odeslaným Prodejcem Společnosti, které budou poškozeny během dopravy zaviněním zásilkové služby během  Prodejcem oznámeného doručování Zboží Společnosti. I přesto, že Společnost nenese odpovědnost v případě výše uvedených událostí, při vzniku jakékoliv  takové události se Společnost zavazuje vyplatit Prodejci náhradu škody  za podmínky, že o to Prodejce Společnost požádá ve lhůtě 3 dnů  ode dne, kdy mu Společnost zašle oznámení o vzniku škody.

Do24 hodin po zjištění některé z výše uvedených skutečností zašle Společnost na profil Prodejci oznámení, kterým poskytuje Prodejci 3-mi denní lhůtu, aby zaslal Společnosti elektronickou cestou výslovný projev vůle s žádostí o poskytnutí náhrady za vzniklou škodu. V případě, že Prodejce nezašle Společnosti takové vyjádření své vůle včas, Společnost má za to, že se Prodejce vzdává práva na náhradu škody vzniklé vinou zásilkové služby.

Výše náhrady škody za Zboží zcela nebo částečně ztracené vinou zásilkové služby, a za jakékoliv  další škody způsobené během dopravy nebo v důsledku činnosti zásilkové služby v souvislosti se zasláním Zboží Prodejcem Společnosti  je 70 CZK za 1 kilogram Zboží, avšak maximálně do výše 700 CZK za jednu takto ztracenou nebo poškozenou nebo jinak vadnou zásilku.

V případě, že obsah zásilky je částečně ztracený, odcizený nebo poškozený zásilkovou službou, bude náhrada škody uhrazena pouze za tuto chybějící nebo poškozenou část zásilky.

Náhrada škody je splatná v 14denní lhůtě po obdržení výslovného projevu  vůle Prodejcem o obdržení náhrady škody. Prodejce obdrží oznámení o náhradě škody v den její úhrady. Veškeré v tomto bodě popsané podmínky náhrady škody se použijí pouze u Zboží, jehož vlastnictví nepřešlo na Společnost do  okamžiku škodné události

     13. Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 109/46/ES (Obecné Nařízení o ochraně údajů). Informace o osobních údajích, které Společnost zpracovává, a o podmínkách, na základě kterých jsou údaje fyzických osob zpracovávány, a tyto osoby uplatňují svá práva, naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů a v Zásadách cookies - https://remixshop.com/cz/site/policy-documents?type=CP.

     14. Aplikovatelná legislativa. Řešení sporů

Pro veškeré těmito Podmínkami neupravené záležitosti se použije platná legislativa České republiky,

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) 

     15. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky platí na dobu neurčitou, a to dokud nebudou zrušeny nebo změněny, kromě případů stanovených zákonem.

V případě změn současných Podmínek společnost zveřejňuje aktualizované Podmínky na své oficiální webové stránce.

Pokud se změnami nesouhlasí, může Uživatel kdykoliv ukončit svou registraci na stránce remixshop.com/cz, a to bez udání důvodu. V případě, že tak Uživatel neučiní, budou se na něj vztahovat změněné Podmínky.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky byly pozměněny a doplněny dne 04.04.2023

Remix používá cookies

Remix Vám doporučuje, abyste souhlasili s používáním funkčních cookies, které jsou určeny pro marketingové a analytické účely a jsou poskytovány námi a našimi marketingovými partnery a analytiky. Tyto soubory cookie se používají k personalizaci obsahu a reklam a k analýze návštěv stránek - informací, které nám pomáhají ukázat Vám produkty, které byste chtěli. Pokud souhlasíte, potvrďte prosím kliknutím na tlačítko „Ano, souhlasím“.

Chcete-li získat více informací, klikněte na „Chci více informací“ nebo navštivte „Zásady ochrany osobních údajů a cookies“. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli upravit tak, že přejdete do části „Nastavení souborů cookie“ v dolní části webu nebo kliknete zde

Chtěl bych více informací
Udělejte si místo na podzim!
Udělejte prostor pro své nové oblíbené úlovky tím, že nám pošlete své oděvy a doplňky, které se vám již nelíbí!
Získejte nabídku
×