VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY „PRODEJTE REMIXU

1.Definice pojmů

Všechny pojmy a odvozeniny z nich, použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách služby „Prodejte Remixu“,  budou aplikovány a vykládány v souladu s těmito definicemi:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY nebo PODMÍNKY jsou tyto všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“.

SPOLEČNOST je Remix Global EAD, s centrálou a sídlem v Bulharsku na adrese bul. Nikola Y. Vaptsarov 53B, 3. patro, kancelář 9, 1407 Sofia, Bulharsko, zapsaná  v obchodním rejstříku pod jednotným identifikačním kódem (UIC) 204052021, s daňovým identifikačním číslem (DIČ) v Bulharsko BG204052021 a DIČ v České republice CZ684205244, tel.: +420296181858, email: cz@remixshop.com.

WEBOVÁ STRÁNKA je elektronická prodejna, dostupná na internetových stránkách  remixshop.com.

SPOTŘEBITEL/UŽIVATEL je fyzická osoba, která vyhovuje požadavkům, uvedených v Zákoně o ochraně spotřebitelů, která navršila 16 let, vlastní bankovní účet a přijala tyto všeobecné obchodní podmínky.

KUPNÍ SMLOUVA  nebo jen  PRODEJ je distančně uzavřená kupní smlouva o Zboží, které Spotřebitel prodává Společnosti.

ZBOŽÍ  znamená Spotřebitelem vlastněné oděvy a/nebo doplňky, ohledně kterých si Spotřebitel přeje uzavřít kupní smlouvu se Společností.  

2. Obecná ustanovení

„Prodejte Remixu“ je Společností poskytována Spotřebiteli služba, která opravňuje Spotřebitele poslat Společnosti Zboží, a toto zboží pak Společnost přijme, ohodnotí a poskytne Spotřebiteli nabídku o uzavření kupní smlouvy. V případě přijetí ceny, kterou Společnost nabídla, uzavřou Společnost a Spotřebitel kupní smlouvu, podle které Spotřebitel prodá Společnosti příslušné Zboží, a Společnost mu zaplatí dohodnutou cenu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“ tvoří nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřenou mezi Spotřebitelem a Společností elektronickými prostředky a která se týká příslušného Zboží.

3. Registrace

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, musí mít Spotřebitel registraci na Webových stránkách. V případě, že Spotřebitel není registrován na Webových stránkách, pak si musí Spotřebitel registraci udělat, podle řádu, uvedeného v oddílu X. Podmínky použití, které lze naleznout na: www.remixshop.com, dostupné zde: https://remixshop.com/bg/site/policy-documents?type=TC.

Spotřebitel je povinen uchovávat  své registrační a přístupové  údaje na Webových stránkách jako důvěrné a nepřenechávat je třetím osobám. Spotřebitel prohlašuje, že byl seznámen a bere na vědomí, že úkony, provedené z jeho profilu na rozhrání Webových stránkách, ho právně zavazují a vytváří příslušné právní následky, ledaže bude zjištěno, že údaje Spotřebitele byly zneužity třetí osobou neoprávněným způsobem.

Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek, Spotřebitel a Společnost souhlasí, že budou podávat veškerá oznámení, spojené s Prodejem, a/ nebo se Službou „Prodejte Remixu“ elektronickou formou, prostřednictvím úkonů v rozhraní Webových stránkách. Kupní smlouvy budou uzavírány elektronickou formou a podepisovány Spotřebitelem prostřednictvím elektronického prohlášení, přirovnané jeho vlastnoručního podpisu, v souladu s čl. 13, odst. 4 Zákona o elektronickém dokumentu a elektronických ověřovacích službách.

4. Druhy zboží a informace

Podle řádu těchto všeobecných obchodních podmínek prodejem podléhá každé Zboží, které spadá k některým z přijatých značek, uvedených na Webových stránkách Společnosti zde: https://sell.remixshop.com/cz/sell a které odpovídá níže uvedeným podmínkám:

 1. Na Zboží nejsou viditelné vady a stopy opotřebení, včetně:
 • skvrny nebo vyblednutí barvy;
 • díry v látce
 • zašpinění v oblasti podpaží
 • opotřebovaný a / nebo tenčí materiál;
 • vadný nebo zlomený zip
 • protažení tkaniny v důsledku nošení
 • sražený, v důsledku nesprávného praní
 • nepříjemný zápach;
 • ošoupané, opotřebované rukojeti, podšívka, poškozené zipy nebo jiného druhu zapínání (u kabelek);
 • poškozený materiál, skvrny a nepříjemný zápach (u kabelek);
 • ošoupaný materiál, vložky a/nebo podrážky (u obuvi).

  2. Zboží nesmí být
 • šité na míru nebo nebo byly provedeny úpravy;
 • vyrobené ze syntetické tkáně, která by mohla způsobit kožní alergie nebo dráždění pokožky;
 • retro model oblečení a doplňku, které již nejsou aktuální;
 • opasek z umělé materie;
 • napodobenina některé výše uvedené značky;
 • nesmí chybět textilní etiketa se složením materiálu a způsobem zacházení s oděvem.
 • V souladu s požadavky bulharské legislativy, Společností schválené k prodeji obuvi nebudou prodávány na bulharských webových stránkách. Tyto obuvi budou nabízeny spotřebitelům na internetových stránkách Společností v Řecku, Rumunsku, Maďarsku, České republice, Slovensku, Rakousku, Německu a Polsku. V případě potřeby informaci ohledně stavu Vašeho prodeje obuvi, se můžete obrátit na „Zákaznické centrum“, na Společností uvedené kontaktní údaje.  

Zasíláním Zboží Spotřebitel prohlašuje, že: 1) Spotřebitel je zákonným vlastníkem Zboží; 2) Spotřebitel nabyl vlastnictví k Zbožím v souladu se zákonem; 3) Spotřebitel dovezl Zboží na území Evropské unie a České republiky v souladu se zákonem (je-li aplikovatelné); 4) nakolik je Spotřebiteli známé, k okamžiku posílání Zboží, je Zboží autentické a originální. V případě, že bude zjištěno, že Spotřebitel zaslal Společnosti  Zboží, které neodpovídá prohlášení, bude Spotřebitel dlužit Společnosti odškodnění za všechny škody, vyplývající nebo spojené s porušením prohlášení.

5. Cena Zboží

Cena, za kterou Společnost zakoupí Uživatelem posláné Zboží, je předběžně určena s ohledem na jeho vzhled, kvalitu a značku. Informace o cenách, za které může Společnost zakoupit příslušné Zboží, budou ukázány na Stránce, když Uživatel uvede informace o kategorii, značce a podkategorii jednotlivých kusů Zboží, které si přeje prodat.

6. Postup uzavření distanční smlouvy pro použití služby „Prodejte Remixu“ a kupní smlouvy k Zbožím

K tomu, aby využil službu „Prodejte Remixu“, se Spotřebitel musí přihlásit k využití služby, načítáním sekce „Prodejte Remixu“ na Webových stránkách a vyplnit elektronickou formu, která se tam nachází, s informacemi o každém jednotlivém Produktu, kterého si přeje prodat Společnosti. Neprodleně po vyplnění elektronické formy se Spotřebiteli ukáže příslušná cena za každý jednotlivý produkt a celková konečná cena, kterou by společnost zaplatila za prodej veškerého zboží.

Kliknutím na políčko "Dokončete prodej" Uživatel posílá nabídku k prodeji Produktů Společnosti a potvrzením o souladu produktů s těmito všeobecnými podmínkami Společnost přijímá nabídku Uživatele.

Na Stránce uvedená cena zavazuje Společnost zakoupit příslušné Zboží za stejnou cenu v případě, žetoto Zboží/Produkty, které Společnost obdrží, svým vzhledem, kvalitou a značkou odpovídají Podmínkám a obdrží je do dvou měsíců ode dne odeslání Zboží / Produktů Společnosti.

Před ukončením požadavku musí Spotřebitel:

 • prohlédnout uvedený obsah a podle svého uvážení provést úpravu;
 • seznámit se s Podmínkami a potvrdit to označením příslušné značky, zobrazené nad tlačítkem "Dokončete prodej";
 • podat výhradní souhlas o předběžném splnění smlouvy před vypršením 14-ti denní lhůty pro uplatnění práva od smlouvy odstoupit, označením příslušného zaškrtávacího pole, zobrazeného nad tlačítkem „Dokončete prodej“;
 • seznámit se s pravidly, za kterých Společnost zpracovává jeho osobní údaje.

Po ukončení, musí Spotřebitel poslat Společnosti Zboží dle řádu, uvedeného v oddílu

"Odesílání Zboží na prodej Společnosti". V případě, že Společnost neobdrží Zboží dle oznámení Uživatele do dvou měsíců, Společnost přijímá, že Uživatel se zřekl své nabídky k prodeji. Všechna práva a povinnosti vyplývající z objednané služby ztrácejí svůj účinek aniž by některá strana byla dlužná odškodnění druhé straně za nesplnění. Každý Produkt odeslán Uživatelům se hodnotí zvlášť, a když je schválen, uzavírá se zvláštní kupní smlouva. Pro pohodlí Uživatele se produkty popsané v jednom elektronickém formuláři se zpracovávají současně.

Po tom, co obdrží Zboží (jedno nebo více), zaslané Spotřebitelem, vykoná Společnost službu přehled Zboží. Společnost ohodnotí obdržené Zboží změřením a porovnáním s popisem v elektronické formě, kterou Spotřebitel Společnosti poslal. V případě, že Společnost potvrdí, že Spotřebitelem zaslané Zboží vyhovuje všeobecným obchodním podmínkám, pak zašle v 3-denní lhůtě Spotřebiteli na jeho profil na Webových stránkách, potvrzení o přijetí Spotřebitelem zaslané nabídky na prodej zboží, a kupní smlouva se považuje za uzavřenou po obdržení tohoto potvrzení Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření kupní smlouvy bude posláno elektronickou poštou na adresu Spotřebitele.

Zásilky s produkty na prodej, doručené v Remixu bez předem vyžádané nabídky od prodejce není možné zpracovat a nebudou schváleny. Prodejce bude moci požádat a zaplatit službu "Vrácení" do 5 dnů od přijetí oznámení o této příležitosti.

7. Objednání Remix Bagu a posílání Zboží na prodej Společnosti

 

Uživatel musí vložit Zboží do Remix Bagu, vyplnit své datum narození a objednat kurýra tímto postupem na Stránce: kliknout "Váš prodej" >> "Objednejte kurýra". Datum narození Uživatele se požaduje výhradně pro daňové účely vzhledem k povinnosti Společnosti sestavit účetní dokumenty ve smyslu Zákona o účetnictví v souvislosti se smlouvou mezi stranami.

Uživatel odesílá Zboží do skladu Společnosti na adresu: Hl. m. Sofia (město), Sofia, bul. Carigradsko Sose 425. Odeslání Zboží Společnosti je na účet Uživatele. Zaplacení zásilky se může také uskutečnit odečtením od prodejní ceny, kterou Společnost dluží Uživateli. Při prodeji Zboží, jehož cena nadvyšuje 500 Kč. (pět set korun českých), je doručení na účet Společnosti. Po příchodu zásilky Společnost potvrdí přijetí zásilky Prodávajícímu elektronickou poštou. Společnost neodpovídá za poškození zásilky v důsledku přepravy kurýrem nebo za zásilku dostavěné kurýrem na jinou adresu.

8. Navrácení neodpovídajícímu Zboží Spotřebiteli

V případě, že všechno nebo některé z popsaného v elektronické formě Zboží nevyhovuje všeobecným obchodním podmínkám, zašle Společnost elektronickou poštou Spotřebiteli a v jeho profilu na Webových stránkách oznámení, ve kterém budou uvedeny tyto nepřesnosti.

Stejným oznámením, týkající se neschváleného zboží, budou Spotřebiteli nabídnuty dvě varianty, v souvislosti s neschváleným zbožím:

 1. Aby Uživatel dostal zpět neschválené Produkty na svoje náklady, když klikne na políčko "Požádejte o službu Vrácení". Aktivizací tohoto tlačítka budou neschválené produkty odeslány na tu adresu Uživatele, která byla na začátku uvedena pro vyzvednutí Remix Prodeje, předmětu konkrétního právního vztahu s Uživatelem, do 7 dní po podání žádosti zásilkovou společností WE|DO. Za vrácení neschválených produktů zaplatí Uživatel 190 Кč, přičemž tato částka může být odečtena z dlužné ceny, z jeho virtuální peněženky nebo přímo zaplacena online prostřednictvím kreditní / debetní karty.
 2. Aby neschválené Produkty byly zakoupeny Společností za cenu 0.01za kg. Uživatel vyjádří své rozhodnutí kliknutím na políčko "Prodejte za 0.01/ kg", čímž dává svůj výslovný souhlas k prodeji svých Společností neschválených Produktů kvůli jejich nesouladu s Všeobecnými podmínkami za cenu 0.01za kg. V případě, že Společnost dostane zboží, pro které není vyžádaná nabídka na prodej v pořadí popsaném v těchto všeobecných obchodních podmínkách, může nabídnout odesílateli zpracování doručených produktů podle podmínek služby "Prodejte Remixu" platné do 01.02. 2021. V případě odmítnutí, Společnost bude považovat přijaté položky za neschválené a použije postup uvedený v bodě 2 této části.

V případě, že v 5-ti denní lhůtě po zaslání oznámení o nesouladu Zboží, nepodnikne Spotřebitel uvedené úkony na jeho navrácení, nebo neudělí svůj souhlas se žádnou ze dvou možností, popsané v bodech 1 a 2 výše, vykoupí Společnost neschválené zboží na cenu ve výši  0,01 Kč. za kg.

9. Termín a způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena je vyplácena Spotřebiteli ve lhůtě do 60 dní po uzavření kupní smlouvy, prostřednictvím dobytí Virtuální peněženky Spotřebitele s hodnotou, rovnající se kupní ceně, o čemž Společnost pošle Spotřebiteli potvrzení elektronickou poštou.

Ohledně podstaty a možností využití virtuální peněženky, platí ustanovení Oddílu X. Všeobecných obchodních podmínek používání na www.remixshop.com.

10. Právo odstoupení

Spotřebitel pozbývá práva odstoupení dnem předání Zboží Společnosti zásilkovou službou, při objednání služby „Prodejte Remixu“. Den zaslání Zboží se považuje za den počátku plnění služby, kterou Společnost provádí k přijetí, ohodnocení a zpracování Zboží, za účelem nakoupení, o čemž Spotřebitel uděluje svůj předběžný informovaný souhlas k okamžiku objednání služby.

11. Zodpovědnost Společnosti při způsobení vady Zboží Spotřebitele

Společnost zodpovídá za veškeré škody, způsobené Spotřebiteli v důsledku poškození nebo zničení Zboží, poslaného Spotřebitelem, po obdržení Zboží ve skladu Společnosti.

V případě, že v procesu zpracování bude dané Spotřebitelem poslané Zboží, zničené nebo poškozené vinou Společnosti, včetně vinou zaměstnance Společnosti, před tím, než vlastnictví Zboží přešlo na Společnost, pak zástupce Společnosti z oddělení „Zákaznické centrum“ zkontaktuje Spotřebitele v rámci 24 hodin od nastání události, s ohledem dosažení vzájemného řešení o odškodnění Spotřebitele. Bude-li dosažen souhlas Spotřebitele, bude zasláno oznámení o oboustranně dohodnuté výši dlužného odškodnění, které bude uvedeno v profilu Spotřebitele na Webových stránkách.

12. Náhrada za ztracené, odcizené nebo poškozené zásilky vinou zásilkové služby

Společnost nenese zodpovědnost za zcela nebo částečně ztrácené nebo odcizené Zboží, vinou zásilkové služby, včetně, nikoliv však pouze, pro balíky s oblečením a doplňky, poslané Spotřebitelem Společnosti, jako i pro jakékoliv poškození, zaviněné během dopravování nebo v důsledku nečinnosti zásilkové služby, v souvislosti se Spotřebitelem přihlášeném dodání Společnosti. 

I když Společnost nenese zodpovědnost za nastání výše uvedených událostí, při vzniku jakékoliv z nich, bude Společnost součinit Spotřebiteli, vyplácením náhrady, za podmínky, že Spotřebitel vyjádřil svoje přání v 3-denní lhůtě, počínaje dnem obdržením oznámení od Společnosti o nastalých škodách.

V rámci 24 hodin po zjištění některé z výše uvedených skutečnost, zašle Společnost na profil Spotřebitele oznámení, kterým poskytuje Spotřebiteli 7-mi denní lhůtu, aby zaslal Společnosti elektronickou cestou výhradní projev vůle o obdržení náhrady  za utrpěné škody. V případě, že Spotřebitel nepošle Společnosti takové vyjádření své vůle včas, pak Společnost má za to, že se Spotřebitel vzdává jim poskytnutého práva na náhradu za utrpěné škody ze strany zásilkové služby.

Výše náhrady za zcela nebo částečně ztracené vinou zásilkové služby balíky s oblečením a doplňky, a dále za jakékoliv škody, způsobené během dopravy nebo v důsledku činnosti zásilkové služby, v souvislosti s objednanou ze strany Spotřebitele zásilkou pro Společnost, je 70 CZK za 1 kilogram, avšak nejvíc 700 CZK pro jednu zásilku.

V případě, že obsah zásilky je částečně ztracený, odcizený nebo poškozený zásilkovou službou, bude náhrada uhrazena pro chybějící nebo poškozenou část zásilky.

Náhrada je splatná v 14-ti denní lhůtě po obdržení výhradního vyjádření vůle ze strany Spotřebitele o obdržení náhrady. Spotřebitel obdrží oznámení o náhradě v den její úhrady. Veškeré další v tomto bodě popsané podmínky náhrady budou aplikovatelná pouze u Zboží, jehož vlastnictví nepřešlo na Společnost k okamžiku nastání škodné události.

13. Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné Nařízení o ochraně údajů). Informace o osobních údajích, které Společnost zpracovává a o podmínkách a řádu, podle kterého uplatňují fyzické osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, svá práva, naleznete v Ochrana osobních údajů a Soubory coocies.

14. Aplikovatelná legislativa. Řešení sporů

Pro veškeré těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené záležitosti bude aplikovatelná platná legislativa Bulharské republiky.

Společnost se snaží řešit vzniklé spory smírnou cestou, a v případě, že všechny možnosti budou vyčerpány, budou spory postoupeny k vyřešení příslušnému soudu nebo orgánu pro alternativní řešení sporů. Orgány pro alternativní řešení sporů jsou, dle smyslu čl. 181n Zákona o ochraně spotřebitelů, smírné komise Komisí na ochranu spotřebitelů (www.kzp.bg). Při vzniku sporu, spojený s online prodejem, smí spotřebitel použít webové stránky pro online vyřešení sporů (platforma EU pro on-line řešení sporů mezi obchodníky a spotřebitelé), která je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/odr. V případě nedosažení souhlasu, je každá ze stran oprávněna postoupit spor k vyřešení příslušnému bulharskému soudu.

15. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky služby „Prodejte Remixu“ nabývají platnost dne 01.02.2021 a jsou aplikovatelné pro všechny kupní smlouvy, uzavřené mezi Spotřebitelem a Společností po tomto dni.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou aplikovatelné na dobu neurčitou po jejich nabytí platnosti, až do jejich zrušení nebo změně, vyjma zákonem uvedených případů. Případné změny těchto všeobecných obchodních podmínek oznámí Společnost elektronickou poštou Spotřebiteli, který je stranou v Kupní smlouvě, předem, v 7-mi denní lhůtě.

Když nebude Spotřebitel souhlasit se změnami, smí Spotřebitel od smlouvy odstoupit v jednoměsíční lhůtě po obdržení oznámení, a to bez udání důvodů a aniž by dlužil odškodnění nebo smluvní pokutu, nebo pokračovat v jejím plnění za platných před změnou všeobecných obchodních podmínek. V případě, že Spotřebitel takové oznámení nepodá, pak ohledně něho budou aplikovatelné změněné Všeobecné podmínky.

V případě, že některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bude prohlášeno za neplatné, pak jeho neplatnost nepovede k neplatnosti ostatních ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné, bude právem nahrazeno imperativními pravidly zákona, až Společnost a Spotřebitel nebudou souhlasit s jiným, podle řádu na změnu všeobecných obchodních podmínek. 

Tyto Všeobecné podmínky byly pozměněny a doplněny dne 22.01.2021.

Remix používá cookies

Remix Vám doporučuje, abyste souhlasili s používáním funkčních cookies, které jsou určeny pro marketingové a analytické účely a jsou poskytovány námi a našimi marketingovými partnery a analytiky. Tyto soubory cookie se používají k personalizaci obsahu a reklam a k analýze návštěv stránek - informací, které nám pomáhají ukázat Vám produkty, které byste chtěli. Pokud souhlasíte, potvrďte prosím kliknutím na tlačítko „Ano, souhlasím“.

Chcete-li získat více informací, klikněte na „Chci více informací“ nebo navštivte „Zásady ochrany osobních údajů a cookies“. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli upravit tak, že přejdete do části „Nastavení souborů cookie“ v dolní části webu nebo kliknete zde

Chtěl bych více informací