ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА „ПРОДАЙТЕ НА REMIX“

 

I. Дефиниции

Всички използвани в настоящите общи условия за услугата „Продайте на Remix“ понятия и техните производни, ще се ползват и тълкуват в съответствие със следните дефиниции:

ОБЩИ УСЛОВИЯ или УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия за услугата „Продайте на Remix“.

ДРУЖЕСТВО и/или Ремикс означава Ремикс Глобъл EАД, със седалище и адрес на управление област София (град), Столична община, гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Сграда 1, етаж 6, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 204052021, с идентификационен № по ЗДДС BG204052021, телефон за контакт. 02/ 49 32 555, адрес на интернет страница: remixshop.com, адрес на ел. поща: bg@remixshop.com.

САЙТ означава електронния магазин достъпен на интернет страницата remixshop.com.

ПРОДАВАЧ означава физическо лице, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за защита на потребителите, и което е навършило 16 години, притежава банкова сметка и е приело настоящите общи условия.

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА или само ПРОДАЖБА означава сключен от разстояние договор за покупко-продажба на Стока, продавана на Дружеството - купувач от Продавач – физическо лице.

СТОКА или СТОКИ означава собствени на Продавача – физическо лице дрехи и/или аксесоари втора употреба, по отношение на които Потребителят желае да сключи договор за покупко-продажба с Дружеството.

II. Общи положения

„Продайте на Remix“ е предоставяна от Дружеството на Продавача услуга, която дава право на Продавача да изпрати Стока на Дружеството, което да я приеме, оцени и отправи предложение за сключване на договор за покупко-продажба до Продавача. При приемането на предложената от Дружеството цена Продавачът и Дружеството сключват договор за покупко-продажба, по силата на който Продавачът продава на Дружеството съответната Стока, а Дружеството му заплаща уговорената цена. Настоящите Общи условия за услугата „Продайте на Remix“ представляват неразделна част от договора за покупко-продажба на Стоката, сключен между Продавача и Дружеството чрез електронни средства.

 III. Регистрация

За да използва услугата „Продайте на Remix“, Продавачът трябва да е регистриран в Сайта. В случай, че няма регистрация, Продавачът следва да си направи такава по реда, предвиден в раздел Х от Условията за ползване на www.remixshop.com, достъпни тук: https://remixshop.com/bg/site/policy-documents?type=TC.

Продавачът е длъжен да пази в тайна своите данни за регистрация и достъп до Сайта и да не ги преотстъпва на трети лица. Продавачът декларира, че е наясно и е запознат, че извършените от неговия профил в интерфейса на Сайта действия го обвързват правно и пораждат съответните правни последици, освен ако не бъде установено, че данните на Продавача са използвани по неправомерен начин от трето лице.

С приемането на настоящите условия Продавачът и Дружеството се съгласяват да отправят всички изявления, свързани с Продажбата и/или услугата „Продай на Remix“ в електронна форма посредством действията си в интерфейса на Сайта. Договорите за покупко-продажба ще бъдат сключвани в електронна форма и подписани от Потребителя посредством електронно изявление, приравнено на саморъчния му подпис в съответствие с чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

IV. Видове стоки и информация

По реда на настоящите условия подлежи на продажба всяка Стока, която принадлежи към някоя от приетите марки, посочени на сайта на Дружеството тук: https://sell.remixshop.com/bg/sell и която отговаря на посочените по-долу условия:

По Стоката няма никакви видими дефекти или следи от употреба, включително:

петна или изсветляване на цвета;

дупки в материята;

зацапвания в областта на мишниците;

захабена и/или изтънена материя;

дефектен или счупен цип;

разтягане на материята, вследствие на употреба;

свиване вследствие на неправилно пране;

неприятна миризма;

захабени дръжки, подплата, повредени ципове или друг вид закопчаване (за чанта);

наранена материя и петна или с неприятна миризма (за чанта);

захабена материя, стелки и/или подметки (за обувки).

 

 По отношение на Стоката не са налице следните условия:

Стоката е шита по поръчка или по нея са правени корекции;

Стоката е направена от синтетична материя, която би могла да предизвика кожна алергии или раздразнения;

Стоката представлява ретро модел на дреха и аксесоар, който вече не е актуален;

Стоката представлява колан от изкуствена материя;

ако бъде установено, че Стоката представлява реплика на някоя от посочените по-горе приети марки.

 

С изпращането на Стоката Потребителят декларира, че: 1) Потребителят е законен собственик на Стоката; 2) Потребителят е придобил собствеността върху Стоката законосъобразно; 3) Потребителят е внесъл Стоката на територията на Европейския съюз и Република България законосъобразно (ако е приложимо); 4) доколкото е известно на Потребителя към момента на изпращане на Стоката, че Стоката е автентична и оригинална. В случай, че бъде установено, че Потребителят е изпратил на Дружеството Стока, която не отговаря на декларираното, Потребителят ще дължи на Дружеството обезщетение за всички вреди, произтичащи от или свързани с нарушението.

V. Цена на Стоката

Цената, на която Дружеството ще закупи изпратената от Потребителя Стока, е предварително определена съобразно нейния вид, качество и марка. Информация за цените, по които Дружеството може да закупи съответната Стока, ще бъде показана на Сайта след като Потребителят въведе информация за категория, марка и подкатегория на всяка отделна Стока, която желае да продаде.

VI. Процедура по сключване на договор от разстояние за ползване на услугата „Продайте на Remix“ и за покупко-продажба на Стоките

За да ползва услугата „Продайте на Remix“, Продавачът следва да направи заявка за ползване на услугата като зареди секция „Продайте на Remix“ на Сайта и попълни намиращата се там електронна форма.

С натискането на бутона „Завършете заявката“, Продавачът изпраща оферта за продажба на стоките на Дружеството и потвърждава съответствието на Стоките с  настоящите общи условия.

Показаната на Сайта цена обвързва Дружеството със задължението да закупи съответната Стока на същата цена, в случай, че получената от Дружеството стока/и е в съответния вид, качество и марка, отговаря на настоящите условия и е получена в срок от 2 месеца от изпращане на стоката/ите до Дружеството.

Преди да завърши заявката Продавачът трябва:

да прегледа показаното съдържание и по своя преценка да направи редакция;

да се запознае с настоящите общи условия, което да декларира с отбелязване на съответната отметка, изобразена над бутона „Завършете заявката“;

да даде изрично съгласие за предварително изпълнение на договора преди изтичането на 14-дневния срок за упражняване на право на отказ чрез отбелязване на съответната отметка, изобразена над бутона „Завършете заявката“;

да се запознае с правилата, при които Дружеството обработва личните му данни.

След завършване на заявката Продавачът следва да изпрати на Дружеството Стоката по реда, предвиден в раздел „Поръчка на Rеmix Bag и изпращане на Стока за продажба до Дружеството“. В случай, че Дружеството не получи заявената за предаване от Продавача Стока в срок от 2 месеца, Дружеството приема, че Продавачът е оттеглил своята оферта за продажба, като всички породени от поръчваната услуга права и задължения губят действието си без никоя страна да дължи на другата обезщетение за неизпълнението си.  Всяка изпратена от Продавача Стока се оценява поотделно и при потвърждаването ѝ се сключва отделен договор за покупко-продажба. За удобство на Продавача,  описаните в една електронна форма за заявка Стоки се обработват едновременно.

След като получи изпратената от Продавача Стока (или няколко стоки) Дружеството осъществява услугата по преглед на Стоката. Дружеството оценява получената Стока като я претегля и сравнява с описанието в изпратената от Продавача електронна форма. В случай, че потвърди, че изпратената от Продавача Стока отговоря на настоящите общи условия, Дружеството ще изпрати на Продавача в профила му на Сайта потвърждение за приемане на отправената от него оферта за продажба на стоките, като договорът за покупко-продажба се счита за сключен след като получаване на това потвърдеждение от Потребителя. Потвърждение за сключването на договора за покупко-продажба ще бъде изпратено на електронната поща на Потребителя.

 

VII. Поръчка на Remix Bag и изпращане на Стока за продажба до Дружеството

Продавачите, които желаят да използват услугата „Продайте на Remix“ следва да поставят Стоката или Стоките в Remix Bag пакет, който ще получат от Дружеството предварително на указан от тях адрес. При заявяването на Remix Bag Продавачът следва да попълни адреса, до който да бъде доставен Remix Bag в полето „Адрес на получаване“ . Това е адресът, на който Продавачът ще получи празен плик, в който да изпрати съответната Стока и на който по подразбиране ще бъде връщана всяка непотвърдена Стока. Куриерската услуга за получаване на Remix Bag е безплатна.

Продавачът трябва да постави Стоката в Remix Bag, да попълни своя единен граждански номер и да заяви куриер чрез следната селекция на Сайта: меню „Вашите продажби“ >> „Заявете куриер“. Единнният граждански номер на потребителя се  изисква и ще бъде обработван единствено с данъчни цели, с оглед задължението на Дружеството да състави счетоводни документи по смисъла на Закона за счетоводството във връзка с договора между страните.

 

Продавачът следва да изпрати Стоката до склада на Дружеството на адрес: област София (град), Столична община, с. Равно поле, ул. „Верила“ 34А, общ. Елин Пелин.

Изпращането на Стоката до Дружеството е за сметка на Дружеството.

При получаване на пратката Дружеството ще изпрати на Продавача потвърждение за получаването по електронна поща. Дружеството не носи отговорност за получени пратки с нарушена при транспорт от куриера цялост или погрешна доставка от куриера до различен адрес.

 

VIII. Връщане на несъответстваща Стока на Продавача

В случай, че Стоката или някоя от описаните в електронната форма Стоки не съответства на настоящите общи условия, Дружеството ще изпрати на Продавача по електронна поща и в профила му на Сайта уведомление в което ще бъдат посочени несъответствията.

Със същото уведомление, касаещо неодобрени стоки, във връзка със същите на Продавача ще бъдат предоставени две предложения:

Продавачът да получи обратно неодобрените стоки за своя сметка, като натисне бутон: „Заявете услуга „Връщане“. При задействане на този бутон, неодобрените стоки ще бъдат изпратени на Продавача на адреса, от който първоначално е заявен за изпращане към Дружеството “Remix Bag”, предмет на конкретното правоотношение с Продавача, в 14- дневен срок от датата на изявлението на Продавача чрез куриерска фирма Speedy. Връщането на неодобрените стоки се заплаща от Продавача на цена от 8,90 лв., като цената може да бъде прихваната от дължимата му сума, от наличността в неговия виртуален портфейл или директно заплатена онлайн с кредитна / дебитна карта или ePay.

Неодобрените артикули да бъдат закупени от Дружеството на цена от 0,01 лв. на кг. Волята си за това, Продавачът изразява като натисне бутона „Продайте за 0,01 лв. /кг.“ С натискането на този бутон Продавачът дава изричното си съгласие да продаде на Дружеството неодобрените от него артикули, поради несъответствие с настоящите общи условия, за продажба на цена от 0,01 лв. на кг.

В случай, че в 5-дневен срок от изпращането на уведомлението за несъответствие на Стоките Продавачът не предприеме посочените действия за тяхното връщане или не изрази своето съгласие за нито една от двете възможности, описани в т.1 и т.2 по-горе, Дружеството изкупува неодобрените стоки на цена от 0,01 лв. на кг.

IX. Срок и начин на плащане на продажната цена

Продажната цена се изплаща на Продавача в срок до 60 дни от сключването на договора за покупко-продажба чрез зареждане на Виртуален портфейл на Продавача с равностойността на продажната цена, за което Дружеството ще изпрати на Продавача потвърждение по електронна поща.

По отношение на същността и възможностите за използване на виртуалния портфейл важат разпоредбите на Раздел Х от Общите условията за ползване на www.remixshop.com.

X. Право на отказ

Продавачът губи правото си на отказ от датата на предаване на Стоките си по куриер до Дружеството, при заявена услуга „Продайте на Remix”. Датата на изпращане на Стоките се счита за датата на започване на изпълнението на услугата, която Дружеството осъществява по приемане, оценка и обработка на Стоките с цел покупка, за което Продавачът изрично дава предварително своето информирано съгласие към момента на заявяване на услугата.

XI. Отговорност на Дружеството при повреда на Стока на Продавача

Дружеството отговаря за всякакви вреди, причинени на Продавача в следствие на повреждане или унищожаване на изпратената от Продавача Стока след нейното получаване в склада на Дружеството.

В случай, че в процеса на обработка дадена изпратена от Продавача Стока бъде унищожена или повредена по вина на Дружеството, включително по вина на служител на Дружеството, преди собствеността върху Стоката да е преминала върху Дружеството,  то представител на Дружеството от отдел „Клиентски център“ ще се свърже с Продавача в рамките на 24 часа от събитието, с оглед постигане на взаимно решение за обезщетение на Продавача. При постигане на съгласие, на Продавача ще бъде изпратено известие за двустранно уговорения размер на дължимото обезщетение, което ще бъде отразено в профила на Продавача на Сайта.

 

XII. Компенсация за изгубени, откраднати или повредени пратки по вина на куриера

Дружеството не носи отговорност за изцяло или частично изгубена или открадната Стока/Стоки по вина на куриера, включително но не само на пакети с дрехи и аксесоари,   изпратени до Дружеството от Продавача, както и за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането или вследствие действия или бездействия на куриера, във връзка със заявената доставка от Потребителя до Дружеството.

Независимо, че не носи отговорност за описаните по-горе обстоятелства, при възникване на което и да е от тях, Дружеството ще съдейства на Продавача, като му изплаща компенсация, при условие, че Продавачът изрично изяви своето  желание в 3-дневен срок, считано от получаване на известие от Дружеството за настъпилите вреди.

В рамките на 24 часа от установяване на някое от описаните по-горе обстоятелства от Дружеството, в профила на Продавача на Сайта се получава, с което на Продавача се предоставя 7-дневен срок за  изпращане на изрично волеизявление до Дружеството по електронен път за получаване на компенсация за нанесените вреди. В случай, че Продавачът не изпрати до  Дружеството такова волеизявление в срок, Дружеството приема, че от страна на Продавача е налице отказ от предоставеното му право на компенсация за нанесени от страна на куриера вреди.

Размерът на компенсацията за  изцяло или частично изгубени по вина на куриера пакети с дрехи и аксесоари, както и за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането или вследствие действията на куриера във връзка със заявената доставка от Продавача до Дружеството, e 5 лв. на килограм, но не повече от 50 лв. за една пратка.

В случай, че съдържанието на пратката е частично изгубено, откраднато или повредено от куриера, компенсацията се заплаща за липсващата или повредена част от пратката.

Компенсацията се заплаща в 14-дневен срок от получаване на  изричното волеизявление на Продавача за получаване на компенсация. Продавачът получава известие за компенсация в деня на заплащането й. Всички описани в тази точка условия са компенсация се прилагат само за Стоки, собствеността на които не е преминала върху Дружеството към момента на настъпване на събитието.

 

XIII. Защита на личните данни

Дружеството обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си може да намерите в Политиката за поверителност и за бисквитките.

 

XIV. Приложимо законодателство. Решаване на спорове

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от Закона за защита на потребителите са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (платформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: https://ec.europa.eu/odr. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд.

XV. Заключителни разпоредби

Настоящите общи условия се прилагат за неопределен период от време, до тяхната отмяна или изменение, освен в предвидените от закона случаи. При изменения в настоящите общите условия Дружеството публикува актуализираните Oбщи условия на официалната си интернет страница.

Когато не е съгласен с измененията Потребителят в едномесечен срок от публикуването може да прекрати регистрацията си в сайта remixshop.com, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. В случай, че Потребителят не напарви това, то по отношение на него ще се прилагат изменените Общи условия.

В случай, че някоя част от настоящите Oбщи условия, бъде прогласена за нищожна, то нищожността ѝ няма да влече нищожност на останалите разпоредби от Общите условия. Прогласената за нищожна разпоредба ще бъде заместена по право от повелителни правила на закона, докато Дружеството и Продавачът не се съгласят на друго по реда за изменение на Общите условия.

 

Настоящите Общи условия са изменени и допълнени на 04.04.2023г.

 

Remix използва бисквитки

Remix Ви препоръчва да се съгласите с използването на функционалните бисквитки, които са с маркетинг и аналитични цели и са осигурени от нас и нашите маркетинг партньори и анализатори. Тези бисквитки служат за персонализирането на съдържанието и рекламите и за анализиране на посещенията на сайта - информация, която ни помага да Ви показваме продукти, които бихте харесали. Ако сте съгласни, моля потвърдете с клик върху бутона "Да, съгласен съм".

За да получите повече информация, моля натиснете "Искам да получа повече информация" или посетете "Политика за поверителност и за бисквитките". Настройките на бисквитките може да редактирате по всяко време, като посетите "Настройки на бисквитките" най-долу в сайта или натиснете тук

Искам да получа повече информация
Освободете място за пролетта!
Освободете място за новите си любими находки, като ни изпратите вече не толкова любимите си дрехи и аксесоари!
Вземете оферта
×